Relevanta rättsfall

HaV har sammanställt rättsfall och beslut som vi tror kan vara till hjälp vid prövning enligt miljöbalken av små avloppsanläggningar. Det är domar från den högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen som är prejudicerande, det vill säga fungerar som vägledning i mål eller ärenden med likartade omständigheter.

I denna sammanställning har även domar från landets fem mark- och miljödomstolar refererats då vi tror att de kan vara bra som underlag för bedömningar i särskilda frågor där det ännu inte utvecklats någon praxis från Mark- och miljööverdomstolen. Observera dock att även om dessa domar innehåller information kring hur vissa frågor kan bedömas är de alltså inte vägledande för rättstillämpningen. Samtliga refererade domar har vunnit laga kraft.

Sammanställningen är inte på något sätt fullständig utan ett urval som vi anser ger vägledning i vissa frågor. HaV har i kommentarer till några av rättsfallen angivit vilka frågeställningar som varit vår avsikt att lyfta fram.

Det är viktigt att man kommer ihåg att man måste göra en prövning utifrån de särskilda förutsättningarna på platsen. Vi har i rättsfallssammanställningen försökt att redogöra för intressanta domar, men om man ska använda sig av dem till stöd för en bedömning bör man även titta på originaldomen.

I rättsfallsammanställningen finns en kort beskrivning av ärendet, beslut och domskäl samt eventuell kommentar från HaV.

Lista med länkar
Rättsfall Datum Slutsats
M 3682-18
Mark- och miljööverdomstolen
Norrtälje
2019-03-28 Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten
M 5807-18
Mark- och miljööverdomstolen
Alvesta
2018-10-08 Ett bortgrävande av ett fåtal decimeter matjord har inte ansetts kunna likställas med att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning.
M 3292-17
Mark- och miljööverdomstolen
Göteborg
2018-06-26 För att dispens från förbud i föreskrifter för vattenskyddsområde ska kunna medges måste sökanden visa både att dispensen är förenligt med syftet med skyddsföreskrifterna och att det finns särskilda skäl att meddela undantag.
M 10505-17
Mark- och miljööverdomstolen
Ljungby
2018-03-12 Ändrad reningsmetod och flyttad utsläppspunkt var att jämställa med ny anläggning.
M 5060-16
Mark- och miljööverdomstolen
Österåker
2017-12-22 Inrättande av minireningsverk på fastighet med hög skyddsnivå godtogs under förutsättning att krav på serviceavtal ställdes
M 8721-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-12-21 Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har Mark- och miljööverdomstolen ansett att recipientens (Ljungs kile) känslighet och höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat följderna av en generell utbredning av liknande avloppsanläggningar, att det finns andra lösningar än den ansökta och att kostnaden för den av kommunen föreslagna lösningen med sluten tank inte är oskälig.
M 1382-17
Mark- och miljööverdomstolen
Hällefors
2017-07-14 Bedömningen av kravnivån måste göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området i fråga.
M 5802-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-06-28 Utsläpp från minireningsverk till mycket känslig recipient godtogs inte. Ansökan avslogs.
M 5910-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-06-28 Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.
M 5911-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-06-28 Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.
M 5822-16
Mark- och miljööverdomstolen
Orust
2017-03-23 Naturliga våtmarker ingår inte en avloppsanläggning Det var hög skyddsnivå för avloppsutsläpp till ett våtmarksområde med det sällsynta fosforskyende halvgräset ag.
M 5452-16
Mark- och miljööverdomstolen
Karlskrona
2017-01-12 Ingivna provresultat visade inte om anläggningens reningsförmåga motsvarade hög skyddsnivå och det gick inte heller att avgöra om provresultaten var tillämpliga för den ansökta anläggningen. Ansökan avslogs.
M 10805-15
Mark- och miljööverdomstolen
Aneby
2016-12-14 Befintlig infiltration från 1997 ansågs kunna kompletteras med fosforfällning eller liknande för att uppnå hög skyddsnivå. Kostnaden ansågs rimlig eftersom recipienten var starkt övergödd. Utsläpp av WC-spillvatten förbjöds.
M 10800-15
Mark- och miljööverdomstolen
Aneby
2016-12-14 Befintlig infiltration från 1994 ansågs kunna kompletteras med fosforfällning eller liknande för att uppnå hög skyddsnivå. Kostnaden ansågs rimlig eftersom recipienten var starkt övergödd. Utsläpp av WC-spillvatten förbjöds.
M 4515-15
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2016-04-25 CE-märkning hindrar inte att sådana krav uppställs på anläggningen som helhet som enligt den svenska miljölagstiftningen bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö. Ansökan avslogs på grund av att den ansökta anläggningens reningskapacitet ej redovisats. Prestandadeklaration saknades i ansökningshandlingarna.
M 6531-15
Mark- och miljööverdomstolen
Norrtälje
2015-11-26 En fastighet som har en sluten tank för WC-spillvatten och ett separat BDT-avlopp har två avloppsanläggningar. Tillståndsplikt gällde för både sluten tank och för BDT-avlopp.
M 9616-14
Mark- och miljööverdomstolen
2015-10-30 Det underlag som ska utgöra utgångspunkt för bedöm­ningen av kvalitetsfaktorernas status ska vara represen­tativt för vattenförekomsten som helhet.
M 3753-14
Mark- och miljööverdomstolen
Södertörns miljö– och hälsoskyddsförbund
2014-09-24 Dimensionering av en anläggning för BDT-spillvatten från ett enklare fritidsboende kan anpassas till förhållandena på platsen. Ansökan avslogs pga. bristande redovisning av reningskapacitet.
M 8541-13
Mark- och miljööverdomstolen
Kumla
2014-04-24 Ett tillstånd ska inte i brist på utredning utformas med alternativ som den sökande själv får välja mellan. Tillstånd gavs till såväl infiltration som markbädd i samma beslut. Utredning av de faktiska förhållandena på platsen saknades. Ansökan avslogs.
M 2137-13
Mark- och miljööverdomstolen
Göteborg
2014-01-31 Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte var visat att reningsverket klarade smittoreduktion tillfredsställande varför efterpolering krävdes. Ärendet återförvisades.
M 5622-13
Mark- och miljööverdomstolen
Eskilstuna
2013-11-21 För att en anmälan ska kunna godtas måste det vara visat att anläggningen uppfyller relevanta miljö- och hälsoskyddskrav. Inrättandet av avloppsanordningen förbjöds.
M 4569-13
Mark- och miljööverdomstolen
Haninge
2013-11-13 Ändrad lokalisering och ny teknik var att jämställa med ny anläggning. Byte från konventionell infiltrationsteknik till infiltration med moduler krävde nytt tillstånd.
M 2275-13
Mark- och miljööverdomstolen
Haninge
2013-08-21 Ändrad lokalisering var att jämställa med ny anläggning. Att inrätta en sluten tank krävde tillstånd.
M 5065-12
Mark- och miljööverdomstolen
Ekerö
2013-01-24 I bedömningen av om en viss anläggning kan tillåtas måste beaktas att det eventuellt skulle kunna bli fler fastighetsägare som vill instal­lera samma typ av avloppsan­läggning. Avloppsanläggningen, som bestod av WC-spillvatten till sluten tank och markbädd för BDT-spillvatten, med utsläpp till känslig recipient godtogs trots detta då utsläppet av fosfor bedömdes bli litet.
M 9796-10
Miljööverdomstolen
Eskilstuna
2011-07-07 Miljööverdomstolen ansåg att minireningsverk inte var en lämplig lösning i det aktuella fallet men att tillstånd till avloppsanläggning borde kunna ges om utsläppen begränsades till BDT-spillvatten. Ärendet återförvisades.
M 6520-09
Miljööverdomstolen
Värmdö
2010-07-01 BDT-avlopp är inte i sådant behov av uppföljning och kontroll att det är motiverat att tidsbegränsa tillståndet till 10 år.
M 5369-09
Miljööverdomstolen
Alvesta
2010-03-12 Att inrätta en infiltration med ändrad lokalisering krävde tillstånd. Att byta teknik från stenkista till infiltration krävde tillstånd.
M 7681-08
Miljööverdomstolen
Värmdö
2009-09-25 Innan tillsynsmyndigheten beslutar om föreläggande om borttagning för en anläggning som byggts utan tillstånd bör övervägas om tillstånd kan ges i efterhand. Miljööverdomstolen upphävde föreläggandet att montera bort anslutna vattentoaletter, förklarade avloppsanläggningen som tillåtlig samt återförvisade målet till nämnden för utfärdande av tillstånd med villkor
M 2723-08
Miljööverdomstolen
Gävle
2008-12-09 För att tillstånd ska kunna ges måste beslutsunderlaget tillräckligt väl beskriva förhållandena på platsen och konsekvenserna av om en avloppsanläggning placeras på den föreslagna platsen. Sluten tank ansågs vara en bra lösning, men infiltrationen för BDT-spillvatten placerades för nära havet så att det fanns risk för översköljning och bristande funktion. Beslutsunderlaget var för dåligt för att tillstånd skulle kunna medges. Ansökan avslogs.
M 747 -08
Miljööverdomstolen
Kungsbacka
2008-12-22 En fastighetsägare ville bygga nytt permanentboende och ansluta allt avloppsvatten till slutna tankar i avvaktan på kommunalt VA. Ansökan avslogs.
M 9327-06
Miljööverdomstolen
Tanum
2008-06-11 Infiltration av fekalievatten från en dubbelspolande urinseparerande toalett med fekalievatten godtogs inte 35 meter från en vattentäkt. Utredning av grundvattnets strömningsriktning och bergets lokala sprickighet saknades. Ansökan avslogs.
M 9983-04
Miljööverdomstolen
Värmdö
2006-11-09 Alla reningstekniker är inte lämpade för fritidsfastigheter eftersom det kan krävas tekniskt kunnande, god tillsyn och jämn belastning för att garantera en tillfredsställande reduktion av närsalter. Det ansökta minireningsverket ansågs inte tillräckligt robust för att placeras i skärgården. Ansökan avslogs.
M 4335-05
Miljööverdomstolen
Tanum
2006-02-14 Kostnaderna för de undersökningar som krävs måste stå i rimlig proportion till den miljönytta som kan förväntas av undersökningarna. Ansökan beviljades utan ytterligare undersökningar.
M 7531-04
Miljööverdomstolen
Borgholm
2005-07-21 Det är fel utgångspunkt att redan i planeringsstadiet utgå från att en infiltration ska läcka lakvatten som ska avrinna längs marken. Ansökan avslogs.
M 3682-04
Miljööverdomstolen
Simrishamn
2004-11-15 Tillstånd till sluten tank beviljades i efterhand, men tillståndet tidsbegränsades eftersom det fanns lämpligare lösningar.
M 464-03
Miljööverdomstolen
Kungälv
2003-12-22 Ett tillstånd enligt hälsoskyddslagen var ett slags byggnadstillstånd som inte hindrar omprövning
M 7917-01
Miljööverdomstolen
Boxholm
2003-06-17 Lokalisering på genomsläpplig mark i nära anslutning till en sjö var skäl för avslag på ansökan om att anlägga infiltrationsanläggning
M 857-01
Miljööverdomstolen
Göteborg
2002-03-27 Redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten.
M 6957-00
Miljööverdomstolen
Vetlanda
2001-05-21 Drift av kommunalt reningsverk ansågs vara näringsverksamhet
M 9677-99
Miljööverdomstolen
Kungsbacka
2000-10-20 Även en liten risk för påverkan på dricksvattenbrunn var tillräcklig för att avslå ansökan om infiltration.
M 279-19
Mark- och miljödomstolen Nacka
Värmdö
2019-03-05 Vid prövning av lokaliseringen av en avloppsanläggning saknar det betydelse om utförandet av den kan kräva prövning mot reglerna i plan- och bygglagen
M 2804-16
Mark- och miljödomstolen Växjö
Ljungby
2016-12-06 Grundvattennivån var inte utredd. Villkor kan inte föreskrivas om det inte är klart att det faktiskt kan följas. Ärendet återförvisades.
M 744-16
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Sunne
2016-08-24 En avloppsanläggnings reningseffekt måste vara verifierad för att tillstånd ska kunna medges.
M 344-16
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Lilla Edet
2016-04-14 Bedömningen av om den ansökta avloppsanlägg-ningen kan tillåtas eller inte inom vattenskyddsområdet bör ta hänsyn till vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av den aktuella tekniken för fastigheter inom området
M 5062-15
Mark- och miljödomstolen Växjö
Ängelholm
2016-03-01 Det saknades uppgifter om ett minireningsverks reduktion av smittämnen. Ansökan avslogs.
M 2425-15
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Kungälv
2015-12-28 Ansökan om minireningsverk med utsläpp till känslig havsvik som dessutom var Natura 2000-skyddad avslogs.
M 6898-15
Mark- och miljödomstolen Nacka
Uppsala
2015-12-15 Avslag på ansökan inom område där det gällde förbud mot ytterligare utsläpp av avloppsvatten
M 2113-15
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Uddevalla
2015-09-24 Minireningsverk med efterpolering godtogs inte inom vattenskyddsområde.
M 1527-15
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Orust
2015-09-23 Tillräckligt antal barriärer gjorde att anläggning med minireningsverk, markbädd och UV-ljus kunde godtas trots närhet till vattentäkt. Ansökan beviljades.
M 3912-14
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Trollhättan
2015-01-08 Minireningsverk utan efterpolering godtogs inte inom ett vattenskyddsområde då sökanden inte visat att anläggningen hade en tillfredställande smittskyddsreduktion.
M 981-13
Mark- och miljödomstolen Östersund
Hudiksvall
2013-12-23 Närliggande fastigheter som har dricksvattentäkt som kan påverkas av en avloppsanläggning ska höras innan beslut fattas, liksom den markägare där avloppet ska placeras.
M 4187-12
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Karlstad
2012-11-30 Att anlägga en trekammarbrunn anses innebära att man påbörjat inrättande av en avloppsanordning.
M 1303-12
Mark- och miljödomstolen Nacka
Vingåker
2012-07-04 Om renat avloppsvatten ska avledas i dike över annans mark så är den markägaren berörd och ska höras innan beslut meddelas.
M 2813-11
Mark- och miljödomstolen Nacka
Ekerö
2012-01-31 Vid bedömningen av om den ansökta avloppsanläggningen kan tillåtas eller inte inom ett vattenskydds­område ska hänsyn tas till vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av den aktuella tekniken för fastigheter inom området
M 245-11
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Tanum
2011-09-16 Krav på urinseparering har ansetts skäligt att ställa då detta kunnat motiveras utifrån känsliga recipientförhållanden och då kommunen även haft ett fungerande system på plats för inhämtning och återföring av urin till åkermark
M 2939-10
Miljödomstolen Vänersborg
Falköping
2010-10-13 Dispens för att anlägga avlopps-anläggning inom naturreservat medgavs ej.
M 379-05
Miljödomstolen Vänersborg
Tanum
2005-03-02 Ett tillståndsbeslut innebär inte att anläggningen måste utföras.
P 10164-14
Mark- och miljööverdomstolen
Gotland
2015-04-30 Förhandsbeskedet var villkorat med att det skulle finnas anslutningspunkter för vatten och avlopp alternativt servitutsavtal för nyttjande av mark för en infiltrationsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det var en förutsättning för att kunna bevilja förhandsbesked att sådana förutsättningar var klara vid beslutstillfället. Förhandsbesked beviljades inte.
P 10585-13
Mark- och miljööverdomstolen
Leksand
2014-09-15 Mark som av och till översvämmas ansågs inte lämplig för byggnation.
P 8864-14
Mark- och miljööverdomstolen
Leksand
2014-09-15 Det måste finnas en utredning om markförhållanden på platsen, risken för översvämning och utredning om hur vatten- och avloppsfrågan avses lösas för att frågan om förhandsbesked ska kunna prövas.
M 6561-12
Svea Hovrätt
2013-01-10 Ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna enligt domstolens mening inte varit ovetande om att allmän VA-anläggning i området var nära förestående
P 1666-13
Mark- och miljööverdomstolen
Höganäs
2013-12-13 Markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. Både lämpligheten och möjligheten att bygga på en viss plats prövas. Förhandsbesked för bostadshus med bland annat svårigheter att lösa avloppsfrågan avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.
Va 675/12
Statens VA-nämnd
Mål nr 2196-93 (RÅ 94 ref 59)
Regeringsrätten
Nacka
1994-06-15 Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till installation av vattentoalett bör beaktas av vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag för fastigheter inom området.
Publicerad: 2019-10-02
Granskad: 2019-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion