M 2824-04 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2824-04
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2004-11-12
Kommun: Östhammar

Slutsats

Ett föreläggande måste vara utformat så att adressaten inte behöver tveka på vad det är denne ska göra för att ha uppfyllt kraven i beslutet.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förelade en privatperson att redovisa uppgifter och handlingar med förslag till lösning för behandling av avloppsvatten från avloppsanläggning med vattentoalett så att miljöbalkens föreskrifter om avloppsanläggningar enligt 12 § FMH efterlevs.

MÖD uttalade: ”Vare sig de av tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen åberopade föreskrifterna i 2 kap. 3§ och 26 kap. 9, 19, 21 §§ MB eller andra föreskrifter i balken ger enligt MÖD något uttryckligt stöd för att ålägga NN att till tillsynsmyndigheten inkomma med förslag på lösning av avloppsvattenfrågan. MÖD vill vidare ifrågasätta om ett sådant föreläggande är lämpligt och ändamålsenligt när det som i detta fall riktas mot en privatperson. Enligt MÖD bör ett föreläggande utformas så att NN får ett tydligt besked om vad han skall göra för att efterkomma det i 12 § FMH upptagna förbudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.”

MÖD upphävde underinstansernas dom och beslut och återförvisade ärendet till tillsynsmyndigheten för övervägande om utformning av ett nytt föreläggande.