Litteraturförteckning för vägledningarna för prövning och tillsyn

Referenser i vägledningarna för prövning och tillsyn.

Lista över rapporter
Referens Författare
Actors at the interface between socio-technical and ecological systems: Analytical starting point for identifying mitigation possibilities in the case of on-site sewage systems Wallin, A. (2014).
Ansöka om verkställighet Kronofogdemyndigheten. (den 1 oktober 2020).
Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018 Statistiska Centralbyrån. (den 18 september 2019).
Attefallshus Boverket. (den 8 11 2018).
Auktoriserade delgivningsföretag Länsstyrelserna. (den 27 oktober 2020).
Baltic Sea 2020. Hämtat från Levande kusts Vitbok1.0 Baltic Sea 2020. (den 23 11 2020).
Bonus Opitreat BONUS Optitreat. (den 17 07 2019).
Datainsamling om teknikuppgifter för små avlopp, SMED Rapport Nr 28 2021 SMED. (2021).
Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg, rapport nr 10-021 Rawcliffe, M., & Paulsrud, B. (2010).
Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier Ejhed, H. e. (2012).
Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier, Rapport B 2070 IVL Svenska Miljöinstitutet. (2012).
E-post, underlag grundvattenrör SGU. (den 22 11 2017).
Estimation of Ground-Water Mounding Beneath Septic Drain Fields Finnemore, E. (1993).
Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse Johannessen, E., Eikum, A. S., & Krogstad, T. (2011).
Faecal contamination of greywater and associated microbial risks Ottoson, J., & Stenström, T.-A. (2003).
Faktablad 8147, Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll Naturvårdsverket. (2003).
Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning - Resultat från intervjuer med hushåll, gräventreprenörer och miljöskyddsinspektörer, Rapport 2011:4 Wallin, A., Molander, S., & Johansson, L.-O. (2011).
Fastighetsregistrets innehåll Inskrivningsmyndigheten. (den 28 april 2020).
Fosforfällor- Fosforfiltermaterial ett hushållsavfall U2012:03 Avfall Sverige. (2012).
Funktionskrav för Små Avlopp –Underlag för beslut om krav på reduktions- och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar Ottoson, J. (2013).
GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp Länsstyrelsen. (den 19 08 2019).
Growth and decay of groundwater-mounds in response to uniform percolation Hantush, M. S. (1967).
Grundvattenkvalitet för dricksvatten, enskild vattenförsörjning Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. (den 11 08 2021).
Grundvattennivåer fördjupat underlag SGU. (den 05 04 2018).
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier, SGU -rapport 2015:19 Vikberg, E., Thunholm, B., Thorsbrink, M., & Dahné, J. (2015).
Handbok för avfallsutrymmen Avfall Sverige. (2018).
Handbok om vattenskyddsområde, rapport 2010:5 Naturvårdsverket. (2010).
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17 Havs- och vattenmyndigheten. (den 18 maj 2016).
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1 Vägledning för kommunal VA-planering Havs- och vattenmyndigheten. (2014 c).
Horisontellt skyddsavstånd fördjupat underlag SGU. (den 19 10 2018).
Höjning av grundvattennivå till följd av infiltration samt risken för ytlig uppträngning - fördjupat underlag SGU. (den 19 10 2018).
Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser en nordisk samrapport Naturvårdsverket. (1985).
Inskrivningshandlingar. Hämtat från Riksarkivet Riksarkivet. (den 28 april 2020).
Juridiken kring vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15 Christensen, J. (2015).
Klimatförändringarna märks redan idag SMHI. (den 09 01 2019).
Klimatförändringar orsakade av människan SMHI. (den 09 01 2019).
Kontroll av minirenseanlegg - kriterier for avviksbehandling Johannessen, E., Eikum, A. S., & Jantsch, T. G. (2014).
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vattenlagen m. m. Stockholm. Prop. 1956:173. (den 13 april 1956).
Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar Ulinder m.fl. (2019 ).
Miljöbalken, en kommentar del II Bengtsson, B., Bjällås, U., Rubenson, S., & Strömberg, R. (2012).
Miljöhälsorapport 2021 – Barns miljörelaterade hälsa Folkhälsomyndigheten. (2021).
Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små avloppsanläggningar - Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll Naturvårdsverket. (1987).
Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse NFS 2016:6 Naturvårdsverket. (den 29 september 2016).
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017, Sveriges underlag till HELCOM:s sjunde Pollution Load Compilation SMED. (2019).
Operativ tillsyn, handbok för tillsynsmyndigheten - Handbok 2001:4 Naturvårdsverket. (2001).
Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning SGU. (den 22 06 2021).
Perfluorerade ämnen PFOS, PFOA med flera Kemikalieinspektionen. (den 09 september 2014).
Proposition 1997/98:45 Miljöbalk Regeringen. (1997).
Proposition 1997/98:45 Miljöbalk, del 2 Regeringen. (1997).
Provgropar - underlag till handbok SGU. (den 19 10 2018).
Publications. Hämtat från optitreat.ivl.se Bonus Optitreat. (den 21 09 2017).
Rapportering av regeringsuppdrag: kunskapsunderlag om grundvattenbildning Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige RR 2017:09 SGU. (2017).
Redmic- populärvetenskaplig sammanfattning 2017-12-06 RedMic. (den 17 07 2019).
Rening av hushållsspillvatten Naturvårdsverket. (1991).
Responsive regulation,trascending the deregulation debate Ayres, I & Braithwaite, J. (1992).
Retention and removal of pathogenic bacteria in wastewater percolating through porous media: a review Stevik, T., Aa, K., Ausland, G., & Hanssen, J. (2004).
Setback Distances between Small Biological Wastewater Treatment Systems and Drinking Water Wells against Virus Contamination in Alluvial Aquifers Blaschke, A. P., Derx, J., Zessner, M., Kirnbauer, R., Kavka, G., Strelec, H., . . . and Pang, L. (2016).
Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat SMI, S. S. (2011).
Små avloppsanläggningar- handbok till allmänna råd, NV:s Rapport 2008:3 Naturvårdsverket. (2008).
Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp Inga Herrman, Emmanuel Okwori, Stefan Marklund och Annelie Hedström. (2021).
Synpunkter från Håkan Jönsson, SLU, på text om eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar Jönsson, H. (den 20 juni 2019).
Ultraviolet (UV) disinfection of grey water: Particle size effects Winward, G., Avery, L., Stephenson, T., & Jefferson, B. (2008 ).
Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter, rapport 2017:1 Avfall Sverige. (2017).
Understanding of Consumer Behaviour as a Prerequisite för Environmental Protection Olander, F., & Thogersen, J. (1995).
Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer nu med aktuella nivåer och grafer SGU. (den 15 02 2019).
Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar SMED-rapport nr 166 2015 SMED. (2015).
Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp Umeå universitet m.fl. (den 06 12 2017).
Wastewater engineering and design for unsewered areas Laak, R. (1986).
Wastewater Treatment in Filter Beds Hellström, D. &. (2005).
Vattenförvaltning i Sverige Vattenmyndigheterna. (den 01 09 2021).
VISS 2014 VISS. (den 30 mars 2021).
Vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16 SGU. (2016).
Åtgärdsprogram för vatten beslutade för 2016-2021 Vattenmyndigheterna. (den 21 12 2016).
Översyn av metod och definition för SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse 2016 Statistiska Centralbyrån. (den 06 09 2016).
Publicerad: 2019-10-02
Granskad: 2019-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion