Tillsynsvägledning - lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Hitta på sidan

Från och med den 1 juli 2023 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för tillsynsvägledning till länsstyrelserna i frågor om tillämpningen av 6 § LAV.

Flera andra nationella myndigheter såsom Naturvårdsverket, Boverket och Livsmedelsverket har tagit fram vägledningar om närliggande frågor såsom avloppsrening, dagvattenhantering, vattenförsörjning och dagvatten i fysisk planering och dricksvatten.

Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledningsansvar till länsstyrelserna omfattar enbart tillämpningen av 6 § LAV. Frågor om till exempel avgifter och utformning av vattentjänstplaner omfattas inte. Tillsynsvägledningen på webbplatsen kommer successivt att byggas upp över tid.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Enligt 51 § utövar länsstyrelsen tillsyn över att kommunen fullgör sin skyldighet enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Frågor och svar om tillämpningen av 6 § lag om allmänna vattentjänster (LAV)

Vi har samlat vanliga frågor och svar om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. För mer information se:

Bestämmelserna i LAV syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän va-anläggning är de allmänna vattentjänster. Av 2 § LAV framgår att med vattenförsörjning menas ”tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning” och att avlopp avser ”bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som använts för kylning”.

6 § LAV, reglerar kommunens ansvar för att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det finns ett behov med hänsyn till människors hälsa eller miljön inom en befintlig eller blivande samlad bebyggelse. Sedan 1 januari 2023 har tillkommit ett stycke som betonar att vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Från den 1 juli 2023 är Havs- och vattenmyndigheten tillsynsvägledande myndighet gällande 6 § LAV. Tillsynsvägledningen riktar sig till länsstyrelserna som utövar tillsyn över hur kommunen uppfyller sin skyldighet enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Även om tillsynsvägledande myndighet saknats tidigare har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med bland annat Naturvårdsverket tagit fram en vägledning 2013 om kommunal va-planering, som många kommuner har använt.

Vägledning för kommunal VA-planering

I propositionen (Prop. 2021/22:208, sidan 20-21).) inför ändringen av 6 § LAV framgår regeringens motiv till ändringen. Där står bland annat: ”Förslaget är inte avsett att ändra kommunens grundläggande ansvar för att ordna vattentjänster om det finns ett behov av att göra detta i ett större sammanhang, utan att ge utrymme för en flexiblare behovsbedömning. Det bör därför också vara kommunen som har ansvaret för att bedöma om det finns förutsättningar för att behovet kan tillgodoses genom en enskild anläggning i stället för genom en allmän anläggning ” (…)”En enskild anläggning ska ge ett godtagbart skydd för människors hälsa och miljön och inte ett motsvarande skydd. Vilken skyddsnivå som kan godtas är en bedömning som måste göras utifrån de lokala förhållandena. Faktorer som är relevanta att beakta är de miljökvalitetsnormer för vatten som gäller samt andra förhållanden som påverkar bedömningen.

Propositionen föregicks av den statliga offentliga utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34).

Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § LAV att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten.

Det är kommunen som kan svara på hur de tillämpar 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen ska från och med den 1 januari 2024 ha en aktuell vattentjänstplan som beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Om man som fastighetsägare anser att kommunen inte uppfyllt skyldigheterna enligt 6 § LAV kan man vända sig till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i denna fråga.

Innan en vattentjänstplan antas ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor. Havs- och vattenmyndigheten hör inte till de myndigheter som samråd behöver ske med.

Information till fastighetsägare

Tillgång till vattenförsörjning och väl fungerande avloppssystem, så kallade vattentjänster, är en viktig fråga för både människors hälsa och för miljön. På många platser fungerar det utmärkt med enskilda va-anläggningar som försörjer en eller flera fastigheter med vattentjänster. På andra ställen kan problem uppstå med brist på tillgång till vatten av tillräckligt god kvalitet och svårigheter att ordna hanteringen av avlopp och dagvatten för varje enskild fastighet. I sådana fall har kommunen i allmänhet en skyldighet enligt 6 § lag om allmänna vattentjänster att ordna vattentjänster om det behövs för skyddet av människors hälsa eller miljön och om bebyggelsen ingår i ett större sammanhang.

Med ett större sammanhang menas enligt praxis ofta en samlad bebyggelse av 20 till 30 fastigheter men kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Genom ett tillägg till 6 § som trädde i kraft den 1 januari 2023 ska kommunen ta särskild hänsyn till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en godtagbar enskild anläggning.

Fastighetsägare som vill att fastigheten ska ingå i ett kommunalt verksamhetsområde, och kommunen är av annan uppfattning, kan vända sig till länsstyrelsen för att få prövat om kommunen har skyldighet enligt 6 § LAV att ta in fastigheten i verksamhetsområdet. Länsstyrelsens beslut om föreläggande får enligt 52 § LAV överklagas av kommunen till mark- och miljödomstolen. I förarbetena till LAV anges att länsstyrelsens beslut att inte utfärda ett sådant föreläggande inte ska kunna överklagas och att berörda fastighetsägare istället får väcka talan vid mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen prövar i övrigt mål om frågor som regleras i LAV.

Kommunal va-planering

Det ska från den 1 januari 2024 finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun, som ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Det framgår av 6 a och 6 b §§ LAV. Med en allmän vattentjänst avses bland annat allmän dricksvattenförsörjning och avledande av avloppsvatten. En vattentjänstplan är inte bindande.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta och ändra en vattentjänstplan. Innan en vattentjänstplan antas ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor. Det framgår av 6 c § LAV.

Vattentjänstplanen behöver inte samrådas med Havs- och vattenmyndigheten

Tillsyn

Av 51 § LAV följer att länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § LAV att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett verksamhetsområde kan omfatta en eller flera vattentjänster beroende på behovet.

Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av kommunen till mark- och miljödomstolen

Vem gör vad i frågor som gäller lagen om allmänna vattentjänster?

Havs- och vattenmyndighetens ansvar gällande allmänna vattentjänster

Havs- och vattenmyndigheten har tillsynsvägledningsansvar till länsstyrelsen för tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Myndigheten har inte tillsynsvägledningsansvar för till exempel frågor om vattentjänstplaner eller va-avgifter.

Kommunens ansvar gällande allmänna vattentjänster

Kommunen har ansvar för att ordna allmänna vattentjänster, det vill säga kommunalt vatten och avlopp, när det behövs enligt bestämmelsen i 6 § lagen om allmänna vattentjänster.

Det är kommunen som kan svara på hur de tillämpar 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Det ska fr o m den 1 januari 2024 finnas en vattentjänstplan där det framgår var kommunen avser att inrätta verksamhetsområde för en eller flera vattentjänster. En vattentjänstplan ska hållas aktuell och innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Länsstyrelsens ansvar gällande allmänna vattentjänster

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen över att kommunen ordnar allmänna vattentjänster i ett större sammanhang när det krävs enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster och kan förelägga kommunen om den inte fullgör sin skyldighet.

Om man som fastighetsägare anser att kommunen inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster kan man vända sig till länsstyrelsen.

Läs mer

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är bland annat tillsynsvägledande myndighet för tillsynen av de allmänna avloppssystemen och dagvattenanläggningarna.

Boverket

Boverket är ansvarig myndighet för vägledning bland annat vad gäller översikts- och detaljplanering vilket är av stor betydelse för vatten- och avloppsfrågorna.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket samordnar dricksvattenfrågorna ur ett klimatanpassnings- och beredskapsperspektiv. De föreskriver om dricksvattenkvalitet för allmän dricksvattenförsörjning och ger ut allmänna råd om dricksvattenkvalitet för enskild vattenförsörjning till exempel hushåll med egen brunn.

Dricksvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ett särskilt ansvar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Brunnar och dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten

Telefon: 010-698 60 00

Frågor från länsstyrelsen gällande tillsynsvägledning skickas till:

E-post: lavtillsyn@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Telefon: 010-698 60 00

Frågor från länsstyrelsen gällande tillsynsvägledning skickas till:

E-post: lavtillsyn@havochvatten.se

Publicerad: 2023-07-04
Uppdaterad: 2023-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion