Dricksvatten och vattenskydd

Information om vattenskyddsområden, riksintressen för dricksvatten och vattenförsörjningsplaner.

Dricksvattentäkter och vattenverk

I Sverige fanns den 25 maj 2022 totalt 2555 registrerade produktionsanläggningar för dricksvatten registrerade hos Livsmedelsverket. Uppgifterna uppdateras årligen av kontrollmyndigheten vid deras myndighetsrapportering till Livsmedelsverket. Av ovanstående anläggningar så bedöms 1641 stycken utgöras av anläggningar som har en produktion som överstigen 10 m3/dygn eller som försörjer 50 abonnenter eller fler.

Av de 1641 anläggningarna så utgör 1268 stycken rena grundvattenverk, 180 stycken ytvattenverk och 193 stycken vattenverk producerar dricksvatten av ett ytvattenpåverkat råvatten.

Av Sveriges drickvattenanläggningar så är 28 stycken utpekade som områden av riksintresse för vattenförsörjning.

Vattenkran.

Vår roll

Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att ge vägledning och tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser om sådana vattenskyddsområden som inrättas med stöd av miljöbalken. Vi ansvarar också för områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

För frågor om egen brunn och mindre vattentäkter kontakta Livsmedelsverket eller Sveriges geologiska undersökning.

Övriga aktörer med ansvar för dricksvatten

Kommuner

Huvudman för dricksvattenproduktionen är vanligtvis den tekniska förvaltningen i kommunen. De har ansvar för att dricksvattenverken och dricksvattnet uppfyller de kvalitetskrav som gäller. Huvudmannen ansvarar även för att vattenskyddsområden inrättas för kommunala vattentäkter. Varje kommun har information om sin egen dricksvattenproduktion och dricksvattenkvalitet. Svenskt Vatten är branschorganisation för de kommunala dricksvattenproducenterna.

Den kommunala miljönämnden har kontrollansvar för dricksvattenanläggningar och har tillsynsansvar för vissa miljöfarliga verksamheter. Nämnden är prövningsmyndighet i frågor om tillstånd till exempel tillstånd för hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Kommuner kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden och är tillsynsmyndighet över större vattentäkter och vissa miljöfarliga verksamheter.

Andra aktörer

Livsmedelsverket, samordnar livsmedelskontrollen i landet och ger ut föreskrifter om dricksvatten som omfattar större dricksvattenanläggningar. Livsmedelsverket ger ut råd om hur enskilda brunnar ska skötas. Livsmedelsverket har också ett nationellt samordningsansvar för dricksvatten.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ett särskilt ansvar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Sök vattenskyddsområden via karta

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden.