Dricksvattentäkter och vattenverk

Det finns cirka 1 750 kommunala vattenverk i Sverige och ungefär lika många vattentäkter (dricksvattenförekomster). Ett vattenverk kan få vatten från flera vattentäkter. En vattentäkt kan också ge vatten till fler än ett verk. Ett fåtal av dessa vattenverk är stora ytvattenverk, till exempel Stockholms och Göteborgs vattenverk. De flesta vattenverken är små grundvattenverk.

Av Sveriges drickvattenanläggningar så är 28 stycken utpekade som områden av riksintresse för vattenförsörjning.

Vattenkran.

Vår roll

Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att ge vägledning och tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser om sådana vattenskyddsområden som inrättas med stöd av miljöbalken. Vi ansvarar också för områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

För frågor om egen brunn och mindre vattentäkter kontakta Livsmedelsverket eller Sveriges geologiska undersökning.

Övriga aktörer med ansvar för dricksvatten

Kommuner

Huvudman för dricksvattenproduktionen är vanligtvis den tekniska förvaltningen i kommunen. De har ansvar för att dricksvattenverken och dricksvattnet uppfyller de kvalitetskrav som gäller. Huvudmannen ansvarar även för att vattenskyddsområden inrättas för kommunala vattentäkter. Varje kommun har information om sin egen dricksvattenproduktion och dricksvattenkvalitet. Svenskt Vatten är branschorganisation för de kommunala dricksvattenproducenterna.

Den kommunala miljönämnden har kontrollansvar för dricksvattenanläggningar och har tillsynsansvar för vissa miljöfarliga verksamheter. Nämnden är prövningsmyndighet i frågor om tillstånd till exempel tillstånd för hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Kommuner kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden och är tillsynsmyndighet över större vattentäkter och vissa miljöfarliga verksamheter.

Andra aktörer

Livsmedelsverket, samordnar livsmedelskontrollen i landet och ger ut föreskrifter om dricksvatten som omfattar större dricksvattenanläggningar. Livsmedelsverket ger ut råd om hur enskilda brunnar ska skötas. Livsmedelsverket har också ett nationellt samordningsansvar för dricksvatten.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ett särskilt ansvar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Sök vattenskyddsområden via karta

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden.