Tillsyn och tillsynsvägledning i vattenskyddsområde

Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Hitta på sidan

Operativ tillsyn

Hur tillsynsansvaret inom vattenskyddsområden fördelas mellan myndigheter framgår av miljötillsynsförordningen. Den myndighet som beslutar om vattenskyddsområdet är också operativ tillsynsmyndighet, om inget annat beslutas. Tillsynen över vattenskyddsområdet kan överlåtas från länsstyrelse till kommun med stöd av miljötillsynsförordningen om kommunen begär det. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om överlåtelse av tillsyn.

Vattenskyddsområden enligt äldre lagstiftning

Det finns många gällande beslut om vattenskyddsområden som inrättats med stöd av äldre lagstiftning, då äldre vattenlagen (ÄVL) eller 1983 års vattenlag (VL). Länsstyrelsen var i normalfallet tillsynsmyndighet över vattenrättsliga frågor enligt ÄVL och VL. En överlåtelse av tillsynen som görs enligt dagens bestämmelser kan gälla även vattenskyddsområden som inrättats med stöd av äldre lagstiftning.

Det kan finnas tillsynsobjekt som har flera operativa tillsynsmyndigheter. De operativa tillsynsmyndigheterna får då komma överens om hur ansvaret ska fördelas sinsemellan (2 kap 2 § miljötillsynsförordningen).

Militär verksamhet inom vattenskyddsområden

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har ansvar för tillsynen i fråga om militär verksamhet både inom och utom vattenskyddsområden (2 kap 4 § miljötillsynsförordningen).

Det är inte möjligt att delegera prövningar enligt vattenskyddsföreskrifter till Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Skogsbruk inom vattenskyddsområden

Skogsbruksåtgärder handläggs och bedöms i normalfallet av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen tillämpar skogsvårdslagen och miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Skogsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken framgår av 2 kap 10 § miljötillsynsförordningen.

Har huvudmannen för vattentäkten ett ansvar för tillsynen inom ett vattenskyddsområde?

Huvudmannen för vattentäkten har inte några befogenheter att agera tillsynsmyndighet. Denne har därmed heller inget ansvar för kontroll av att vattenskyddsföreskrifterna följs. Om huvudmannen för vattentäkten upptäcker risker eller möjliga överträdelser inom vattenskyddsområdet så får denne uppmärksamma tillsynsmyndigheten på detta och tillsynsmyndigheten får göra nödvändiga ingripanden.

Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter inom vattenskyddsområde

Den operativa tillsynen inom vattenskyddsområden består bland annat i att övervaka att skyddsföreskrifterna som gäller i området följs. Det innebär en allmän övervakning för att exempelvis kontrollera att den som bedriver verksamhet i ett sådant område eller allmänhet som vistas i ett skyddat område följer de föreskrifter och andra bestämmelser som gäller för området.

Tillsynsmyndigheten får även meddela förelägganden och förbud i enskilda fall med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken samt ingripa för att skydda vattenresursen och syftet med vattenskyddsområdet.

En viktig uppgift för tillsynsmyndigheten är även att tillhandahålla och över tid upprätthålla information om vattenskyddsbeslutet och dess bestämmelser.

Tillsynen består också i att kontrollera att tillstånd och dispenser inom de skyddade områdena följs liksom att en verksamhet utövar erforderlig egenkontroll.

Om föreskrifterna innehåller krav på skyltning ska tillsynsmyndigheten även kontrollera att detta görs.

Information om operativ tillsyn och tillsyn inom skyddade områden (bland annat vattenskyddsområde) enligt 7 kapitlet i miljöbalken finns i Naturvårdsverkets handbok (2001:4) om operativ tillsyn.

Avgifter

En kommun har möjlighet att utforma taxor för att täcka kostnader för handläggning av prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Sveriges kommuner och regioner har gett ut rekommendationer för hur taxorna beräknas och utformas.

Länsstyrelsens möjligheter att ta betalt framgår av förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. När det gäller ärenden enligt 7 kap så ges möjlighet att ta ut prövningsavgift för dispensprövning från föreskrifter meddelade enligt 7 kap 22 § MB. Det finns ingen mer allmän bestämmelse som ger länsstyrelsen rätt att ta betalt för tillsyn inom vattenskyddsområden.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion