Tillsyn och tillsynsvägledning i vattenskyddsområde

Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Operativ tillsyn

Hur tillsynsansvaret inom vattenskyddsområden fördelas mellan myndigheter framgår av miljötillsynsförordningen. Grundregeln är att den myndighet som beslutar om att inrätta ett vattenskyddsområde också är tillsynsmyndighet över att föreskrifter inom området följs. Länsstyrelsen har dock en möjlighet att överlåta tillsynen till en kommunal nämnd om kommunfullmäktige beslutar om att begära detta (1 kap 18 § Miljötillsynsförordningen). Proceduren att överlåta tillsynen ska ske enligt ett särskilt förfarande där länsstyrelsen bland annat ska säkerställa att kommunen avdelar tillräckligt med resurser för arbetet. En överlåtelse av tillsyn inom vattenskyddsområden kan ske objektsvis eller samlat.

Det bör poängteras att prövning av tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter och dispenser (undantag från förbud) inte är tillsynsuppgifter. Det är inte ovanligt att prövningsmyndighet och tillsynsmyndighet är olika myndigheter inom samma vattenskyddsområde.

Det finns många gällande beslut om vattenskyddsområden som inrättats med stöd av äldre lagstiftning, då äldre vattenlagen (ÄVL) eller 1983 års vattenlag (VL). Länsstyrelsen var i normalfallet tillsynsmyndighet över vattenrättsliga frågor enligt ÄVL och VL och Havs- och vattenmyndigheten har inte kunnat finna att länsstyrelsen tidigare har kunnat överlåta tillsynen över vattenskyddsområden till kommunen med stöd av dessa lagstiftningar. En överlåtelse av tillsynen som görs enligt dagens bestämmelser kan dock gälla även vattenskyddsområden som inrättats med stöd av äldre lagstiftning.

Det kan finnas tillsynsobjekt som har flera operativa tillsynsmyndigheter. De operativa tillsynsmyndigheterna får då komma överens om hur ansvaret ska fördelas sinsemellan (2 kap 2 § miljötillsynsförordningen). Detta kan till exempel gälla miljöfarliga verksamheter som träffas av särskilda krav i vattenskyddsföreskrifterna. Kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalkens ordinarie objektsvisa ansvarsfördelning men tillsynen över vattenskyddsområdet ligger på länsstyrelsen. Det kan då vara rationellt om tillsynen samordnas.

Militär verksamhet inom vattenskyddsområden

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (som tidigare hette Generalläkaren) är en tillsynsmyndighet som kontrollerar militär verksamhet både inom och utom vattenskyddsområden (2 kap 4 § miljötillsynsförordningen).

Det är inte möjligt att delegera prövningar enligt vattenskyddsföreskrifter till Försvarsinspektören för hälsa och miljö, se särskild utredning från HaV.

Skogsbruk inom vattenskyddsområden

Det kan ibland finnas anledning att uppmärksamma skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden med anledning av deras effekt på vatten. Skogsbruksåtgärder handläggs och bedöms i normalfallet av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen tillämpar skogsvårdslagen och miljöbalken med därtill hörande förordningar och föreskrifter. Skogsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken framgår av 2 kap 10 § miljötillsynsförordningen.  

Har huvudmannen för vattentäkten ett ansvar för tillsynen inom ett vattenskyddsområde?

Ibland uppkommer frågan vilket ansvar som huvudmannen för vattentäkten har för tillsynen av vattenskyddsföreskrifter. Detta då beslutet om vattenskyddsområde i normalfallet inrättats till förmån för denne. Här ska poängteras att huvudmannen för vattentäkten inte har några befogenheter att agera tillsynsmyndighet. Denne har därmed heller inget ansvar för kontroll av att vattenskyddsföreskrifterna följs. Om huvudmannen för vattentäkten upptäcker risker eller möjliga överträdelser inom vattenskyddsområdet så får denne uppmärksamma tillsynsmyndigheten på detta och tillsynsmyndigheten får göra nödvändiga ingripanden.

Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter inom vattenskyddsområde

Ansvaret för tillsynsmyndigheten för det vattenskyddsområdet är självfallet begränsat att kontrollera efterlevnaden av de särskilda bestämmelser som gäller inom det avgränsade och skyddade området. Det innebär exempelvis att

  • Tillse att området skyltas
  • Tillse att meddelade förbud och förelägganden efterlevs
  • Kontrollera att verksamhetsutövare söker nödvändiga tillstånd
  • Följa upp att villkor i tillstånd efterlevs 

Dessutom är det tillsynsmyndighetens uppgift att tolka och förklara innebörd och räckvidd i föreskrifterna om det föreligger osäkerhet i ett enskilt fall. Här har naturligtvis den fastställande myndigheten ett delvis överlappande ansvar att vägleda om föreskrifternas syfte och hur de i normalfallet bör tolkas och tillämpas. Det är lämpligt att tillsynsmyndigheten för vattenskyddsområdet yttrar sig i detaljplaneförfaranden och vid prövning av verksamheter inom området där en påverkan på vattnet kan ske.   

Information om operativ tillsyn och tillsyn inom skyddade områden (bl.a. vattenskyddsområde) enligt 7 kapitlet i miljöbalken finns i Naturvårdsverkets handbok (2001:4) om operativ tillsyn. Dessutom finns vägledning om tillsyn i kapitel 9 i Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområde.

Avgifter

Länsstyrelsens möjligheter att ta betalt framgår av förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. När det gäller ärenden enligt 7 kap så ges möjlighet att ta ut prövningsavgift för dispensprövning från föreskrifter meddelade enligt 7 kap 22 § MB. Det finns ingen mer allmän bestämmelse som ger länsstyrelsen rätt att ta betalt för tillsyn inom vattenskyddsområden.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information