Beslut om vattenskyddsområden

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB), förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt. För att tillgodose syftet med området ska länsstyrelsen eller kommunen, i enlighet med 7 kap. 22 § MB, meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Om det behövs kan även länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av 7 kap. 30 § MB, meddela ordningsföreskrifter mot allmänheten om rätten att färdas och vistas inom ett område. De restriktioner som meddelas inom området får inte gå längre än vad som behövs enligt 7 kap. 25 § MB.

Havs- och vattenmyndigheten vägleder om vattenskyddsområde

Att fatta beslut om ett vattenskyddsområde är en styrd process.

Processkartan beskriver stegen i checklistan. Ansökan, myndighetssamråd, förslag till beslut, föreläggande/remiss, sökande bemöter inkomna yttranden, samlad bedömning, beslut, författningssamling, registrera i VicNatur.

Processkarta.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en checklista med vägledningPDF kring de vanligaste momenten i ett ärendes utredning med tips och råd om vad ett beslut om vattenskyddsområde bör innehålla. Checklistan är framtagen med syfte att underlätta och kvalitetssäkra handläggningen av ett vattenskyddsärende och är tänkt att komplettera Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde.

Tidigare fanns också Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden men dessa upphävdes den 27 januari 2020.

Naturvårdsverkets tidigare ansvar inom området är numera överfört till Havs- och vattenmyndigheten.

Information om vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden.

Länsstyrelsen lägger in både sina egna samt kommunernas beslut, om vattenskyddsområde enligt 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken, i kartverktyget. För att kunna göra detta måste kommunerna skicka sina beslut om vattenskyddsområde, med kartinformation, till sin länsstyrelse för registrering.

Regler för detta finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:5) om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken. Även äldre beslut registreras.

Vattenskyddsområde ska skyltas i landskapet längs vägar för att informera om att särskild hänsyn krävs inom området. Utmärkning av vattenskyddsområdePDF.

Information in English

Water protection areas, Handbook 2003:6 with general guidlinesPDF.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2020-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information