Domar och beslut om vattenskydd

Hitta på sidan

Här redovisar vi några rättsfall och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden.

Rättsfall och beslut som rör vattenskyddsområden

Flera beslut om vattenskyddsområde och tillämpningen av skyddsföreskrifter har överklagats till högre instans såsom Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Överklaganden gäller bland annat nivån på restriktionerna och ersättningsfrågor. Domsluten är av betydelse för det fortsatta arbetet med vattenskyddsområde.

Från regeringen finns flera prejudicerande beslut som avser nivån på restriktionerna som anges i skyddsföreskrifterna till vattenskyddsområden.

Av 31 kapitlet i miljöbalken framgår det att ersättning kan utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Fråga om ersättning prövas då av mark- och miljödomstolarna.

Nedan finner ni ett urval av beslut avseende olika delar av arbetet med vattenskyddsområden, såväl inrättande av nya vattenskyddsområden som tillämpning av skyddsföreskrifter. Sammanställningen är inte på något sätt fullständig utan ett urval som vi anser ger vägledning i vissa frågor.

Rättsfall avseende inrättande av vattenskyddsområde

Länsstyrelsen beslutade, av resursskäl, att inte inrätta ett vattenskyddsområde eftersom kommunen har motsvarande formella befogenhet enligt miljöbalken. Regeringen avslår kommunens överklagande och hänvisar till pågående översyn av ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter inom dricksvattenutredningen.

2015-06-04 Regeringsbeslut M2013/3108/Me Pdf, 253.6 kB.

Regeringen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till Tidaholms kommun för förnyad handläggning. Kommunens handläggning har inte omfattat någon formell delgivning och sakägare har inte förelagts att yttra sig i ärendet. Regeringens bedömning är att handläggningen inneburit sådana brister att kommunens beslut ska upphävas och ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning.

2015-01-15 Regeringsbeslut 2013/1589/Me Pdf, 9.3 MB.

Rättsfall avseende ersättningar

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att en potatisodlare vars pågående markanvändning påtagligt försvårats till följd av föreskrifter för ett vattenskyddsområde meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken har rätt till ersättning för sin skada enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 punkten miljöbalken.

Målet gäller om Simrishamns kommun och/eller Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ersättningsskyldig/a i enlighet med 31 kap. miljöbalken eller 2 kap. 15 § regeringsformen till följd av de riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner som Ystad-Österlenregionen fattade beslut om den 11 november 2013.

Mark- och miljödomstolen kommer till slutsatsen att riktlinjerna kan tjäna som vägledning i beslutsfattande men att de inte kan likställas med bindande beslut. Därmed kan riktlinjer heller inte ligga till grund för ersättning.

2016-05-16 Mark- och miljödomstolen Mål nr 4040-14 med flera Pdf, 358.6 kB.

Intrångsersättning i Naturreservatet Bunkeflo.

Förklaring av begreppet pågående markanvändning och hur detta bör tolkas och tillämpas i tvistemål enligt miljöbalken.

2015-06-08 HD T 2762-14 Pdf, 117.5 kB.

Rättsfall avseende tillämpning av föreskrifter

Målet kretsar kring förutsättningarna för att pröva en dispens från förbud i vattenskyddsföreskrifter. Domstolen konstaterar att det krävs att båda rekvisiten, det vill säga att det föreligger särskilda skäl för avsteg från förbudet och att ett eventuellt avsteg inte ska motverka förbudets syfte för att det ska vara möjligt att göra en fullständig dispensprövning.

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet i vattenskyddsföreskrifterna mot lagring av farligt avfall.

Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan.

Även om det inte tydliggörs exakt vad särskilda skäl innebär så kan det vara värt att notera att domstolen i alla fall klarlägger vad som inte är att betrakta som särskilda skäl såsom svårigheter i verksamhetens hantering eller orimlighet pga. avsaknad av risk.

2018-06-26 Mark- och miljööverdomstolen mål nr M 3292-17 Pdf, 280.9 kB.

Målet gäller frågan om tillstånd till användning av kemiska växtskyddsmedel för behandling av golfgreen kan medges inom primär skyddszon utan risk för påverkan på Söndrums vattentäkt i Halmstad kommun.

2016-10-31 Mark- och miljööverdomstolen mål nr M5823-16 Pdf, 508.9 kB.

Vattenskyddsområde som prövningsförutsättning vid prövning av utökad miljöfarlig verksamhet i form av sågverksamhet och träskyddsbehandling inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.

2015-12-10 Mark- och miljööverdomstolen mål M 11540-14 Pdf, 285.1 kB.

Modellberäkningar i macro-Db som underlag vid prövning av tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde samt motsvarande beräkningar i Cofoten vid bedömning av kväveläckage inom vattenskyddsområde.

2015-03-19 Mark- och miljödomstolen mål M 648-14 Pdf, 3 MB.

Publicerad: 2015-04-15
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion