Domar och beslut som rör skydd av dricksvattenförekomster

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Flera beslut om vattenskyddsområde och tillämpningen av föreskrifter till vattenskyddsområden har överklagats till högre instans. De har överklagats till bland annat miljödepartementet, miljööverdomstolen och högsta domstolen. Dessa överklaganden gäller bland annat nivån på restriktionerna och ersättningsfrågor. Dessa domslut är av betydelse för det fortsatta arbetet med vattenskyddsområde.

Från regeringen finns flera prejudicerande beslut som avser nivån på restriktionerna som anges i föreskrifterna till vattenskyddsområden. De visar att inskränkningar i markanvändningen i de föreskrifter som följer våra allmänna råd är sådana som markägaren får tåla.

Av 31 kapitlet i miljöbalken framgår det att ersättning kan utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Fråga om ersättning prövas då av mark- och miljödomstolen.

Nedan finner ni ett urval av beslut avseende olika delar av arbetet med vattenskyddsområden, såväl inrättande av nya vattenskyddsområden som tillämpning av föreskrifter. Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig.

Rättsfall avseende inrättande av vattenskyddsområde

Vilken instans är skyldig att hantera en ansökan om vattenskyddsområde – länsstyrelsen eller kommunen?

Länsstyrelsen beslutade, av resursskäl, att inte inrätta ett vattenskyddsområde eftersom kommunen har motsvarande formella befogenhet enligt miljöbalken. Regeringen avslår kommunens överklagande och hänvisar till pågående översyn av ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter inom dricksvattenutredningen.
2015-06-04 Regeringsbeslut M2013/3108/MePDF

Överklagande av inrättat vattenskyddsområde – processfel avseende delgivning med mera.

Regeringen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till Tidaholms kommun för förnyad handläggning. Kommunens handläggning har inte omfattat någon formell delgivning och sakägare har inte förelagts att yttra sig i ärendet. Regeringens bedömning är att handläggningen inneburit sådana brister att kommunens beslut ska upphävas och ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning.

2015-01-15 Regeringsbeslut 2013/1589/MePDF

Rättsfall avseende ersättningar

Jordbrukare som fått pågående markanvändning avsevärt försvårad genom vattenskyddsföreskrifter får 48 561 000 kronor i ersättning

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att en potatisodlare vars pågående markanvändning påtagligt försvårats till följd av föreskrifter för ett vattenskyddsområde meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken har rätt till ersättning för sin skada enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 punkten miljöbalken.

Referat med kommentar Mål M 9276-17PDF
2018-10-09 Mark- och miljööverdomstolens dom mål M 9276-17PDF

Kan kommunala riktlinjer för prövning av vattenskyddsföreskrifter likställas med bindande föreskrifter enligt 7 kap 22 och därmed ligga till grund för ersättningsanspråk?

Målet gäller om Simrishamns kommun och/eller Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ersättningsskyldig/a i enlighet med 31 kap. miljöbalken eller 2 kap. 15 § regeringsformen
till följd av de riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Simrishamns, Tomelilla
och Ystads kommuner som Ystad-Österlenregionen fattade beslut om den 11 november 2013.
Mark- och miljödomstolen kommer till slutsatsen att riktlinjerna kan tjäna som vägledning i beslutsfattande men att de inte kan likställas med bindande beslut. Därmed kan riktlinjer heller inte ligga till grund för ersättning.
2016-05-16 Mark- och miljödomstolen Mål nr 4040-14 m.flPDF

Förklaring av begreppet pågående markanvändning

  • Intrångsersättning i Naturreservatet Bunkeflo.

Förklaring av begreppet pågående markanvändning och hur detta bör tolkas och tillämpas i tvistemål enligt miljöbalken.
2015-06-08 HD T 2762-14PDF

Rättsfall avseende tillämpning av föreskrifter

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att fatta beslut om en ansökan om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrifter?

Målet kretsar kring förutsättningarna för att pröva en dispens från förbud i vattenskyddsföreskrifter. Domstolen konstaterar att det krävs att båda rekvisiten, dvs att det föreligger särskilda skäl för avsteg från förbudet och att ett eventuellt avsteg inte ska motverka förbudets syfte för att det ska vara möjligt att göra en fullständig dispensprövning. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet i vattenskyddsföreskrifterna mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan. Även om det inte tydliggörs exakt vad särskilda skäl innebär så kan det vara värt att notera att domstolen i alla fall klarlägger vad som inte är att betrakta som särskilda skäl såsom svårigheter i verksamhetens hantering eller orimlighet pga. avsaknad av risk.
2018-06-26 Mark- och miljööverdomstolen mål nr M 3292-17PDF

Kan en ansökan om tillstånd till användning av växtskyddsmedel avslås enbart utifrån motiveringen att användningen sker i primär skyddszon i vattenskyddsområdet?

Målet gäller frågan om tillstånd till användning av kemiska växtskyddsmedel för behandling av golfgreen kan medges inom primär skyddszon utan risk för påverkan på Söndrums vattentäkt i Halmstad kommun.

2016-10-31 Mark- och miljööverdomstolen mål nr M5823-16PDF

Vattenskyddsområde som prövningsförutsättning vid en tillståndsprövning enligt 9 kapitlet miljöbalken

  • Vattenskyddsområde som prövningsförutsättning vid prövning av utökad miljöfarlig verksamhet i form av sågverksamhet och träskyddsbehandling inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.

2015-12-10 Mark- och miljööverdomstolen mål M 11540-14PDF

Kan modellberäkningar i macro-DB användas som underlag vid tillståndsansökningar avseende användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde?

  • Modellberäkningar i macro-Db som underlag vid prövning av tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde samt motsvarande beräkningar i Cofoten vid bedömning av kväveläckage inom vattenskyddsområde

2015-03-19 Mark- och miljödomstolen mål M 648-14PDF

Publicerad: 2015-04-15
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information