Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Hitta på sidan

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Riksintressen för vattenförsörjning

HaV har beslutat om 28 områden som vi bedömer vara av riksintresse för vattenförsörjning. Till varje utpekat område finns en värdebeskrivning för anläggningen, motiv till utpekandet, markanspråk, åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen samt en beskrivning av den vattentäkt som är knuten till anläggningen och de risker och hot som kan påverka vattentäkten.

Vissa delar av värdebeskrivningarna kan omfattas av sekretess och kan därmed inte redovisas öppet. Detta med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Bakgrund

Områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse för olika ändamål. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden, eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera områden som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Länsstyrelserna har bistått genom att lämna förslag på anläggningar som uppfyller kriterierna och har tagit fram regionala underlag. I arbetet har länsstyrelserna haft dialog med berörda kommuner. Tidigare har enbart en anläggning, området med Bolmentunneln, pekats ut som riksintresse för vattenförsörjning av dåvarande ansvarig myndighet Naturvårdsverket.

Varför pekar vi ut riksintresse för vattenförsörjning?

En robust vattenförsörjning är av avgörande betydelse för samhället. Dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men organiseras ofta regionalt. Det innebär att samhället har investerat stora belopp i dricksvattenverk och överföringsledningar med tillhörande tryckstegringsstationer och vattenreservoarer. Några anläggningar bedöms vara så strategiskt viktiga att de är av riksintresse.

Syftet med att peka ut områden som riksintressen är att skapa förutsättningar för hänsynstagande. Riksintresset ska uppmärksammas i olika planeringsprocesser och vid prövning av verksamheter och åtgärder som kan försvåra för anläggningarnas funktion.

Det är i första hand när markanvändningen ändras som bestämmelser för riksintresset gör sig gällande. Pågående markanvändning påverkas inte.

Publicerad: 2014-09-25
Uppdaterad: 2024-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion