Biotopskyddsområden

Hitta på sidan

Biotopskyddsområden är mindre skyddade mark- eller vattenområden. Områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, men också viktiga för vanligare arter samt för variationen i landskapet. De kan ses som viktiga områden för att säkerställa den gröna infrastrukturen och stå emot förändringar i miljön, till exempel från klimatförändringar.

Växter i vatten.

Två olika former av biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoptyper som får skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotopskyddsområden. Den ena innebär ett generellt skydd för vissa biotoptyper, och den andra att skydd för en särskild biotop som beslutas i varje enskilt fall. För akvatiska miljöer är det följande biotoper som är generellt skyddade:

 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun kan besluta att göra till ett biotopskyddsområde. För akvatiska miljöer är det:

 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Mynningsområden vid havskust
 • Rev av ögonkorall
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Grunda havsvikar
 • Ålgräsängar
 • Biogena rev
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter, eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad.

Det finns även biotopskyddsområden i landmiljöer. Dessa finns beskrivna på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en handbok om biotopskyddsområden. Syftet med handboken är dels att underlätta tillämpningen av biotopskyddsbestämmelserna, och dels att förbättra förutsättningarna för att fler skyddsvärda små mark- och vattenområden bevaras.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion