Limniska naturreservat

Hitta på sidan

Ett limniskt naturreservat är inriktat mot att skydda sjöar och vattendrag och deras naturvärden.

Limniskt naturreservat

Ett limniskt naturreservat är inriktat mot att skydda sjöar och vattendrag och deras naturvärden. Kända hot mot de utpekade vattenvärdena ska vara reglerade ur ett tillrinningsområdesperspektiv, alltså påverkan på vattenmiljöerna från omgivande marker.

Så formuleras miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Men naturvård av sjöar och vattendrag är eftersatt i Sverige. Vattenmiljöer ingår ofta i skyddade områden, men få av naturreservaten är avsatta med limniska värden som huvudsakligt motiv.

En förutsättning för att uppnå miljökvalitetsmålet är att arbetet för att långsiktigt skydda områden med höga sötvattensanknutna naturvärden ökar.

Vad gör HaV?

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och ansvarar för skydd av sjöar och vattendrag.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion