Limniskt inriktade naturreservat

HaV har i ett samarbetsprojekt med fyra länsstyrelser tagit fram och prövat olika kriterier för bedömning av skydd av sjöar och vattendrag i naturreservat. Målet med projektet var att föreslå lämpliga kriterier som kan användas till att bedöma i vilken grad ett naturreservatsbeslut beaktar limniska värden och bidrar till ett förbättrat skydd av sjöar och vattendrag.

Omslag till rapport.

Om rapporten

Flera av de kriterier som föreslogs och prövades i projektet med länsstyrelserna fungerar väl och behöver vara uppfyllda i ett naturreservat med limnisk inriktning.

Baserat på Naturvårdverkets vägledning om att bilda naturreservat och de resultat som framkom under projektet anser Havs- och vattenmyndigheten att tre huvudkriterier ska vara uppfyllda för att ett naturreservat ska kunna betecknas ha en limnisk inriktning:

  1. Limniska naturvärden ingår i och omfattas tydligt av naturreservatets syfte, är med i beskrivningen hur syftet ska nås och utgör skäl för beslutet.
  2. Reservatsföreskrifterna anger de inskränkningar som behövs för skyddet av utpekade limniska naturvärden.
  3. Skötselplanen omfattar limniska miljöer/värden, bevarandemål för limniska naturtyper/arter och beskrivningar av eventuella skötselåtgärder som behövs för att uppnå målen för utpekade limniska naturvärden.

Från projektet och länsstyrelsernas bedömningar av sina naturreservat kan ett antal slutsatser dras, som vi bedömer är av särskild vikt i det fortsatta arbetet med att bilda naturreservat:

  • Ungefär vart femte av de naturreservat som innehåller sjöar och/eller vattendrag bedömdes ha en limnisk inriktning baserat på de kriterier som prövades men i många av naturreservaten är limniska naturvärden otillräckligt beskrivna i beslut och skötselplaner.
  • Syftesbeskrivningarna i naturreservatsbesluten omfattade oftare än förväntat limniska naturvärden men skillnaderna mellan länen var stora.
  • Kunskaper om limniska naturvärden saknades helt i nära vartannat naturreservat som innehåller sjöar och/eller vattendrag.
  • I några av de fyra länen finns tydliga behov av att se över och revidera naturreservatsbeslut med avseende på ingående limniska miljöer och naturvärden.
  • Naturreservat med kända limniska naturvärden som saknar tillräckliga föreskrifter för att reglera hot mot limniska värden bör prioriteras för översyn.
Publicerad: 2016-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion