HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna

Aktuellt

 • dricksvatten fotograf: natalie greppi
  Aktuellt

  EU:s nya dricksvattendirektiv godkänt

  Den 23 oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU.
 • Fiskare arbetar med trål
  Aktuellt

  Östersjöns fiskekvoter för 2021 beslutade

  Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoter för fisket i Östersjön under 2021. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Det blir fortsatt förbud mot riktat yrkesfiske av torsk i östra Östersjön och sänkt bifångstkvot för torsk.
 • Muddringsfartyg.
  Aktuellt

  Hur mår havet längs Sveriges kust?

  När vi bygger hamnar och pirar längs våra stränder, eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön vid kusten. Ett unikt, heltäckande underlag har nu tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att få en bild av hur det ser ut. Resultatet visar att inom vissa kustområden är exploateringstakten hög. Vi förbrukar våra möjligheter att nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt.
 • Aktuellt

  Nytt verktyg för att identifiera värdefulla marina områden

  Med verktyget Mosaic kan vi identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Aktuellt

  Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

  En ny rapport från Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI ger förslag på hur Sverige kan bidra till en globalt hållbar havsförvaltning.

Bli en av oss

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

"Varje ärende är unikt så jag får lära mig något nytt vid varje ny upphandling. Jag måste vara alert och ha bra koll inom mitt yrkesområde."