Så mår havet, sjöarna, vattendragen och fiskbestånden

Hitta på sidan

Våra hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påverkan genom övergödning, nedskräpning och försurning. Det riskerar att försämra vattenkvaliteten och livsförhållanden för organismer som lever där under en lång tid framöver om inga åtgärder vidtas.

Haven som omger Sverige är utsatta för påfrestningar i form av nedskräpning, giftiga utsläpp, fartygsvrak som läcker olja, ökande båttrafik och övergödande ämnen. Haven blir också allt surare som en följd av ökande koldioxidhalt i atmosfären. Miljöpåverkan i kombination med ett högt fisketryck har lett till att många arter – fiskar, skaldjur, däggdjur, fåglar och växter – har minskat kraftigt. Östersjön är extra hårt utsatt och beskrivs ofta som ett av världens mest nedsmutsade innanhav med stora döda bottenytor, återkommande algblomningar och krympande fiskbestånd.

Sammanställning om läget

Med utgångspunkt i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen 2023, ”Vatten i landskapet – från källa till hav”, har HaV tagit fram en sammanställning om Tillståndet i Sveriges vatten 2023 Pdf, 2.8 MB..

Broschyren belyser med några exempel tillståndet i vattenmiljön och de åtgärder som görs, samt anger vilka politiska beslut som skulle behövas för att uppnå levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, och ett hållbart nyttjande.

Vi övervakar miljön

HaV övervakar tillståndet i grundvatten, sjöar, vattendrag, kust och öppet hav. Exempel på vad vi mäter är vattnets kemiska tillstånd, bottenlevande djur, alger, förekomst av främmande arter och annan biologi. Dessutom övervakar vi påverkan på exempelvis Östersjön genom mätprogram för att se vad som tillförs via floderna. Fiskbestånden övervakas i inlandsvatten, kust och öppet hav. Vi utför systematiska kartläggningar av den fysiska miljön, såsom kartering av livsmiljöer (habitat) i hav och sjöar och kartläggning av fysisk påverkan i kustmiljön. Vårt miljöarbete i stort, inklusive alla åtgärder som sätts in för att förbättra miljön, grundar sig på de många resultaten från miljöövervakningen.

Vi följer upp miljömålen

Vi samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Uppföljningen redovisas varje år. Vart fjärde år görs också en fördjupande uppföljning. I den ingår mer omfattande analyser av styrmedel, åtgärder och vilka insatser som krävs för att vi ska nå målen.

Dalköpingeån. Foto: Ammy Göransson

Dalköpingeån. Foto: Ammy Göransson

Vi informerar om tillståndet i Sveriges vattenmiljöer

Här finns aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. Informationen har olika grad av fördjupning och kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område. Basen för beskrivningarna är resultaten från svensk akvatisk miljöövervakning, både nationell och regional. Tillsammans med vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis, ger vi en aktuell och nyanserad bild av miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav.

Vi håller koll på badvattnet

I Sverige finns en stor variation av badplatser. Här finns långgrunda sandstränder, klippbad, sötvattenssjöar och salta havsbad. Badvatten är också en viktig indikator för en god vattenkvalitet. På webbplatsen Badplatsen samlas information om de badplatser som kommuner väljer att registrera i sitt badvattenregister. Kommunerna ansvarar för provtagning, kontroll och information om EU-bad (fler än 200 badande per dag). Det innebär att informera om badvattenkvaliteten, rapportera till HaV, samt att avråda från bad om det finns risk för badandes hälsa. Sverige har över lag en god badvattenkvalitet. Den absoluta majoriteten av svenska EU-bad har klassificeringen utmärkt badvattenkvalitet.

Så mår Sveriges fiskar och skaldjur

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten. Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Underlaget utgör ett viktigt underlag för förvaltningen av fisk- och skaldjursbestånden, men gör det också möjligt att utvärdera effekter av olika förvaltningsåtgärder.

Hummer (Homarus gammarus) lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Foto: Maja Kristin Nylander

Hummer (Homarus gammarus) lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Foto: Maja Kristin Nylander

Publicerad: 2020-08-28
Uppdaterad: 2023-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion