Yttranden från Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

 1. Yttrandedatum: 23 januari 2024

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att yttra sig över Forskningsfinansieringsutredningens betänkande

 2. Yttrandedatum: 18 januari 2024

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i förslaget till nya föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen.

 1. Yttrandedatum: 30 november 2023

  Överklagandet gällde att upphäva Oxelösunds kommuns beslut att anta detaljplan för Östra och Södra Jogersö.

 2. Yttrandedatum: 16 november 2023

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att senast den 18 november 2023 inkomma med synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet inför regeringens kommande energiforskningsproposition. Myndigheten lämnar här följande synpunkter.

 3. Yttrandedatum: 30 oktober 2023

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att komma med synpunkter till Utbildningsdepartementet inför regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

 4. Yttrandedatum: 25 september 2023

  Havs- och vattenmyndigheten välkomnar EU-kommissionens förslag på direktiv och förordning om humanläkemedel och ser revideringen som ett viktigt steg för att läkemedelsprodukters negativa effekter på miljön ska kunna begränsas.

 5. Yttrandedatum: 5 maj 2023

  Havs- och vattenmyndigheten har av regeringen beretts tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin - Net-Zero industry Act.

 6. Yttrandedatum: 25 april 2023

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i delbetänkandet.

 7. Yttrandedatum: 6 mars 2023

  Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter på artikel 1 om ändringar i vattendirektivet (inklusive bilagor) och artikel 3 om ändringar i prioämnesdirektivet (inklusive bilagor) i kommissionens förslag till ändringsdirektiv. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på föreslagna ändringar i grundvattendirektivet enligt artikel 2.

 8. Yttrandedatum: 16 februari 2023

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i förslaget på nytt avloppsdirektiv.

 1. Yttrandedatum: 19 december 2022

  Havs-och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget som lämnas i PM M2022/02251.

 2. Yttrandedatum: 2 november 2022

  Vattenmyndigheten i Västerhavet och Länsstyrelserna i Örebro respektive Västra Götalands län har utfört ett omfattande arbete med att ta fram förslag på miljökvalitetsnormer i 67 ytvattenförekomster i prövningsgrupperna Gullspångsälven nedre, respektive Lungälven och Bjurbäcksälven.

 3. Yttrandedatum: 25 mars 2022

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter för kommande Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram med Statens jordbruksverks dnr 3.3.16–03903/2021.

 4. Yttrandedatum: 9 mars 2022

  Havs- och vattenmyndigheten stödjer i stort utredningens förslag men har ett antal synpunkter som framförs nedan.

 5. Yttrandedatum: 8 mars 2022

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillstyrker de förslag om passivt uppfiskade fiskeredskap som lämnas i Promemoria Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg.

 6. Yttrandedatum: 2 mars 2022

  Havs-och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över utkast till underlagsrapport övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

 1. Yttrandedatum: 15 oktober 2021

  Det handlar om Producentansvar för fiskeredskap – kompletteringar till Havs- och vattenmyndighetens rapport

 2. Yttrandedatum: 21 september 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

 3. Yttrandedatum: 25 augusti 2021

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak Jordbruksverkets förslag. De områden som inte berör HaV:s verksamhetsområde har inte tagits med i bedömningen.

 4. Yttrandedatum: 23 augusti 2021

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har förelagts att yttra sig över förbud att släppa ut avloppsvatten på fastighet i Värmdö kommun.

 5. Yttrandedatum: 30 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på de fem vatten­myndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö­kvalitetsnormer inklusive vattenkraft, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka inför vattenarbetet 2021–2027 och miljö­konsekvensbeskrivning.

 6. Yttrandedatum: 11 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker de lämnade förslagen.

 7. Yttrandedatum: 18 januari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker Naturvårdsverkets förslag.

 1. Yttrandedatum: 21 december 2020

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker ändringsförslagen i stort men önskar ändring av delförslaget.

 2. Yttrandedatum: 26 november 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har lämnat synpunkter på SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar.

 3. Yttrandedatum: 23 november 2020

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har förelagts att yttra sig över beslut om tillstånd för avloppsanläggning på en fastighet i Gnesta kommun. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

 4. Yttrandedatum: 10 november 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets remiss NV-07488-20. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

 5. Yttrandedatum: 27 oktober 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har lämnat synpunkter på en remiss från Miljösamverkan Jönköping om Handläggarstöd med riktlinjer för utsläpp från anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe.

 6. Yttrandedatum: 26 augusti 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Skogsstyrelsens förslag om frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet.

 7. Yttrandedatum: 15 juni 2020

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att kommentera ett förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

 8. Yttrandedatum: 6 maj 2020

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker utredningens övergripande förslag. En god förvaltning av våra vattenresurser¹ är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett hållbart samhälle.

 1. Yttrandedatum: 30 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet och myndighetens inställning till begränsningen att bara tillåta vattentoaletter där den genomsnittliga spolvattenmängden underskrider en liter per spolning samt Mark- och miljödomstolens definition av snålspolande respektive extremt snålspolande toalett.

 1. Yttrandedatum: 5 december 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har förelagts att yttra sig över hur ett årligt återkommande föreläggande förhåller sig till skyldigheten att inlämna miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken.

 2. Yttrandedatum: 18 september 2018

  Yttrande om förslag från Europaparlamentet och rådet, samt från EU-kommissionen.

 3. Yttrandedatum: 30 augusti 2018

  Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

 4. Yttrandedatum: 9 juli 2018

  Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter- rapport från ett regeringsuppdrag

 5. Yttrandedatum: 9 juli 2018

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar.

 6. Yttrandedatum: 9 april 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig om En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss) Ju2018/01005/L4.

 7. Yttrandedatum: 14 februari 2018

  Havs- och vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre och tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

 1. Yttrandedatum: 22 december 2017

  Havs- och vattenmyndigheten svarar samlat på remiss om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftspark på Södra Midsjöbanken och remiss om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att lägga ut undervattenskablar i samma område.

 2. Yttrandedatum: 20 december 2017

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående Gidekrafts prövotidsredovisning beträffande minimitappning med mera vid Gideåbacka vattenkraftverk i Gideälven.

 3. Yttrandedatum: 14 december 2017

  HaV tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i remiss gällande förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner.

 4. Yttrandedatum: 2 november 2017

  HaV har yttrat sig angående ansökan om tillstånd till Berte nya vattenkraftverk i Suseån, särskilt angående behov av komplettering av ansökan. 

 5. Yttrandedatum: 6 oktober 2017

  HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.

 6. Yttrandedatum: 3 oktober 2017

  HaV är positiva till förslaget om att vattenkraftverk som saknar tillstånd enligt miljöbalken ska prövas för att få moderna miljövillkor och att vattenkraftverk med äldre tillstånd ska omprövas för samma ändamål.

 7. Yttrandedatum: 29 september 2017

  Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

 8. Yttrandedatum: 13 september 2017

  Vi har bemött Vattenfalls synpunkter gällande vattenhushållning (tappning) vid Stornorrfors vattenkraftverk. Vi lyfter fram vikten av biotopkartering och provtappning för att få ett bra underlag.

 9. Yttrandedatum: 21 augusti 2017

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk i nedre Dalälven.

 10. Yttrandedatum: 30 juni 2017

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående vilka villkor som ska gälla för Sikfors vattenkraftverk i nationalälven Piteälven.

 11. Yttrandedatum: 8 juni 2017

  Vi håller till stor del med om de förslag som lämnas i remissen, bland annat förslagen om förändrade straffsatser för brott mot livsmedelslagen.

 12. Yttrandedatum: 31 maj 2017

  Vi håller i stort sett med om förslaget om ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19). Ändringarna rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

 13. Yttrandedatum: 8 maj 2017

  Generellt anser vi att om krav på kvävereduktion ska ställas på avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 10 000 pe bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar.

 14. Yttrandedatum: 2 maj 2017

  Vi anser att det inte framkommit uppgifter som visar att det finns skäl att ställa krav på reduktion av kväve från den aktuella anläggningen. Generellt kan sägas att om krav på kvävereduktion ska ställas på små avloppsanläggningar bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten tar inte ställning till de andra kraven i föreläggandet om att åtgärda den bristfälliga avloppsanläggningen eller tidpunkten för att genomföra åtgärderna.

 15. Yttrandedatum: 19 april 2017

  Vi tillstyrker i huvudsak Energikommissionens förslag till insatser på energiområdet, och välkomnar bedömningarna för vattenkraften.

 16. Yttrandedatum: 3 april 2017

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående sökandens synpunkter gällande villkor för fiskpassager och flöde i naturfåra, i samband med ansökan om tillstånd till Bergqvara nya vattenkraftverk.

 17. Yttrandedatum: 3 april 2017

  Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat skälen till överklagan av tillståndet till förnyelse av Untra vattenkraftverk.

 18. Yttrandedatum: 23 mars 2017

  Havs- och vattenmyndigheten främjar landsbygden och landsbygdsutvecklingen på flera sätt, då bra vattenmiljöer stärker landsbygdens attraktionskraft och ger förutsättningar för en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden.

 19. Yttrandedatum: 16 mars 2017

  Vi understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.

 20. Yttrandedatum: 28 februari 2017

  Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.

 21. Yttrandedatum: 31 januari 2017

  Ansökan gäller en avloppsanläggning för ett hushåll på en fastighet i Österåker kommun. Vi anser att eftersom området är påverkat av övergödning och små avloppsanläggningar har en betydande påverkan ska ansökningar om tillstånd för minireningsverk med vattentoalett ansluten prövas restriktivt på grund av de följder som kan förväntas vid en generell tillståndsgivning av sådana anläggningar.

 1. Yttrandedatum: 21 december 2016

  Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.

 2. Yttrandedatum: 21 december 2016

  Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.

 3. Yttrandedatum: 21 december 2016

  Vi anser att ansökan om inrättande av en avloppsanläggning av typ BAGA Easy för sju fritidsfastigheter ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet, samt krav på resurshushållning och kretslopp.

 4. Yttrandedatum: 15 december 2016

  Vi har yttrat oss till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt som ska fastställa villkor om fiskpassage och vattenhushållningsbestämmelser vid Sikfors vattenkraftverk i Piteälven. Yttrandet tar upp lämpligt kunskapsunderlag, utredningar och möjliga tekniska lösningar för att följa rådande miljökvalitetsnormer.

 5. Yttrandedatum: 2 december 2016

  Vi förespråkar att främja klimatanpassning på ett strategiskt sätt genom att använda befintliga verktyg som finansiering av åtgärder. Det behövs också en långsiktig miljöövervakning eftersom det är viktigt att detektera och särskilja effekter som leder till klimatförändringar.

 6. Yttrandedatum: 25 november 2016

  Vi tycker att dricksvattenutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och betänkandet ger en bra beskrivning av viktiga frågor för dricksvattenförsörjningen. Myndigheten är positiv till att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att vi ska ansvara för.

 7. Yttrandedatum: 16 november 2016

  Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga habitat för ag (Cladium marsicus) finns.

 8. Yttrandedatum: 25 oktober 2016

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. För att fastställa vattenhushållningsbestämmelser vid Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven som följer miljökvalitetsnormerna har vi yttrat oss gällande lämpliga utredningar.

 9. Yttrandedatum: 19 september 2016

  HaV välkomnar förslaget om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott, både de som syftar till att förebygga brott och de åtgärder som syftar till att stärka och samordna berörda myndigheters arbete mot artskyddsbrott som bedöms vara i linje med EU:s handlingsplan mot illegal handel och ett bidrag till de mål som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling.

 10. Yttrandedatum: 19 september 2016

  HaV välkomnar en handlingsplan som kan förbättra arbetet för att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter.

 11. Yttrandedatum: 19 september 2016

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avstyrker förslaget att ett krav ställs på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. HaV bedömer att kravet är otillräckligt och att det är olämpligt utformat.

 12. Yttrandedatum: 8 juli 2016

  Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

 13. Yttrandedatum: 8 juli 2016

  Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

 14. Yttrandedatum: 23 juni 2016

  HaV tillstyrker de förslag som lämnas.

 15. Yttrandedatum: 16 maj 2016

  Vi anser att domstolen och sökanden inte i tillräcklig mån har tagit till sig Mark- och miljööverdomstolens dom som säger att lagligförklaring och tillståndsprövning ska ske samlat.

 16. Yttrandedatum: 25 april 2016

  Vi har av miljö- och energidepartementet blivit inbjuden att kommentera EU-kommissionens förslag till genomförande med anledning av EU:s ratificering av Minamatakonventionen om kvicksilver.

 17. Yttrandedatum: 12 april 2016

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i Kemikalieinspektionens rapport till regeringen gällande reglering av användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.

 18. Yttrandedatum: 29 mars 2016

  Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget att det införs förarbevis för vattenfarkoster, för att därmed uppnå ett säkrare och mer miljöanpassat båtliv. Detta, anser HaV, borde gälla både vattenskoter och snabbgående fritidsbåtar.

 19. Yttrandedatum: 8 mars 2016

  Havs- och vattenmyndigheten har anmodats att yttra sig över vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram genom att svara på nedanstående 14 frågor från Miljö- och energidepartementet.

 20. Yttrandedatum: 3 mars 2016

  Jordbruk och recipientkontroll - underlag för vägledning till tillsynsmyndigheter 

 21. Yttrandedatum: 16 februari 2016

  Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.

 1. Yttrandedatum: 29 oktober 2015

  Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.

 2. Yttrandedatum: 15 oktober 2015

  HaV har yttrat sig över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete, SOU 2015:43. HaV ställer sig bland annat positiv till att föra över vattenmyndigheternas och vattendelegationernas uppgift och beslutsrätt till HaV.

 3. Yttrandedatum: 6 oktober 2015

  Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

 4. Yttrandedatum: 30 april 2015

  Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter för att komplettera och utveckla förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med vattenförvaltnings­förordningen och inför rapportering till EU-kommissionen.

 5. Yttrandedatum: 24 februari 2015

  Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.