Hitta på sidan

Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 2.9 MB.

Den tillkommande verksamheten innebär att utsläppen till recipient kommer att öka i mycket stor omfattning (från totalt ca 2,33 Mm3/år till 7,5 Mm3/år under ett normalår, bräddad volym samt läckage från dammar).

Mark- och miljödomstolen gjorde i deldomen bedömningen att utsläppen till vatten blivit en av de viktigaste frågorna och föreskrev utifrån det resonemanget ett krav på utökad utredning gällande utsläpp till vatten. Ett provisoriskt villkor uppställdes också, i form av begränsningsvärden som 30-dagars medelvärden för sulfat, nitrat, koppar, zink, uran och suspenderande ämnen. Vidare föreskrevs krav på kontroll genom provtagning minst två gånger i veckan.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten måste villkor föreskrivas som garanterar att organismer i ekosystemet inte riskerar att skadas av akuttoxiska eller kroniskt toxiska effekter, så att en god vattenkvalitet säkerställs. Föreskrivna villkor måste även säkerställa att övergödande effekter förhindras. Detta är en förutsättning för att gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas och miljökvalitetsnormerna för ekologisk status enligt vattenförvaltningen ska kunna uppnås.

Publicerad: 2015-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion