Hitta på sidan

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett regeringsuppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

 1. Redovisning: 30 juni 2024

  Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram ett underlag med utgångspunkt i ICES rådgivning som beskriver förutsättningarna för att värna det svenska småskaliga fisket och konsekvenserna av olika fångstkvoter för sill, skarpsill och torsk i Östersjön.

 2. Redovisning: 26 juli 2024

  Myndigheten ska redovisa en prognos för de förslag om beställningsbemyndiganden som lämnats i budgetunderlaget och för de åtaganden som ingåtts med stöd av äldre beställningsbemyndiganden.

 3. Redovisning: 20 september 2024

  Havs- och vattenmyndigheten ska i en förstudie analysera och redogöra för möjligheterna och konsekvenser av att väsentligt minska antalet vattenförekomster.

 4. Redovisning: 1 oktober 2024

  Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sitt ansvarsområde sammanställa en rapport om vilken kapacitet det finns inom Sverige som kan bidra till det framtida genomförandet på internationell nivå av avtalet inom ramen för FN:s havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion (BBNJ-avtalet).

 5. Redovisning: 30 november 2024

  Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv.

 6. Redovisning: 31 december 2024

  Regeringen uppdrar följande åt: Statens energimyndighet Affärsverket svenska kraftnät Försvarsmakten Havs-och vattenmyndigheten Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning.

 7. Redovisning: 31 december 2024

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

 8. Redovisning: 1 februari 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra städinsatser för att samla in historiskt uttjänta och förlorade fiskeredskap och främja insamling och återvinning av fritidsbåtar.

 9. Redovisning: 31 mars 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning med mera som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts under 2024.

 10. Redovisning: 31 mars 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2024.

 11. Redovisning: 1 augusti 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska revidera den svenska ålförvaltningsplanen i syfte att identifiera och införa ändamålsenliga åtgärder som samtidigt kan förbättra utvärdering och uppföljning.

 12. Redovisning: 31 december 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska vid behov ge stöd åt Statens jordbruksverk i att utveckla BAT/BET (bästa möjliga teknik/bästa miljöpraxis) för att minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser inom Helcomarbetet.

 13. Redovisning: 6 maj 2026

  Uppdatering av uppdraget 2022: Miljömålsrådet får förlängt uppdrag och Sametinget blir ny medlem.

 14. Redovisning: 31 december 2026

  Havs- och vattenmyndigheten ska vidareutveckla samordningen av vattenfrågor mellan olika aktörer och förordningar för att underlätta och koordinera åtgärdsarbetet i kust- och avrinningsområden.

 15. Redovisning: 31 december 2026

  Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera särskilt känsliga avrinningsområden för vattenuttag och ta fram underlag för att kunna göra vattenbalanser för dessa.

 16. Redovisning: 31 december 2026

  Havs- och vattenmyndigheten ska stärka arbetet med akvatisk restaurering och naturbaserade lösningar i syfte att upprätthålla och återskapa viktiga livsmiljöer, stärka fiskbestånd och bidra till biologisk mångfald.

 17. Redovisning: 30 april 2027

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt propjekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön.

 18. Redovisning: 21 oktober 2027

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2024–2027 vid nedanstående prognostillfällen.

 19. Redovisning: 31 december 2030

  Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråd med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i flera marina skyddade områden.