Våra mål och återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har gett oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Hitta på sidan

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa resultaten av de insatser som har gjorts för att genomföra regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken och av den nationella implementeringen. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten beaktat fiskenäringens och vattenbrukets förutsättningar och vilka effekter myndighetens arbete och förvaltningsbeslut har haft på beståndsutvecklingen samt fiskenäringens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. Redovisningen ska särskilt belysa det småskaliga kustnära fisket och arbetets bidrag till riksdagens beslutade mål för livsmedelsstrategin.

Förstärkning av fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten genomfört för att förbättra och effektivisera den svenska fiskerikontrollen. Redovisningen ska särskilt belysa kontrollen av det pelagiska fisket efter sill och skarpsill.

Bidrag till internationella förhandlingar om plast

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten aktivt bidragit, bland annat genom deltagande, i de internationella förhandlingarna om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar.

Effekter av licensjakt på säl

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Naturvårdsverket redovisa myndigheternas arbete med att följa upp effekterna av licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Av redovisningen ska det framgå hur effekterna av jakten utvärderats i enlighet med målen i förvaltningsplanen och hur en ekosystembaserad förvaltning beaktas.

Myndigheten ska också redovisa hur myndigheten har samverkat med Naturvårdsverket samt hur möjligheterna för en geografisk fördelning och flerartsmodellen för förvaltning vidareutvecklats.

Uppföljning av yrkesfiskets delaktighet i forskningsprojekt

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa resultaten av projekt och åtgärder som myndigheten bidragit med finansiering till i fråga om yrkesfiskets delaktighet i forskningsprojekt eller metodutvecklingsprojekt som syftar till att förbättra fiskbestånds status och livsmiljöer.

Redovisning av arbetet med att stärka det akvatiska områdesskyddet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa resultatet av arbetet med att stärka det akvatiska områdesskyddet, inklusive införandet av nödvändiga regleringar, till exempel avseende fiske, för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Myndigheten ska redovisa arbetet med ramverket för marint områdesskydd inklusive säkerställande av funktionaliteten och måluppfyllelsen i nätverket av marina skyddade områden. Av redovisningen ska framgå hur arbetet bidrar till åtaganden om akvatiskt områdesskydd inom EU och internationellt samt kopplingarna mellan det limniska och marina områdesskyddet. I redovisningen ska särskilt fokus läggas på Östersjön.

Uppföljning av miljötillståndet i vatten

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har arbetat vidare med att utveckla uppföljningen av miljötillståndet i vatten utifrån regeringsuppdraget om metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster, som redovisades 2021, för att säkerställa att uppföljning och resultatmätning blir användbar.

Deltagande i China Europe Water Platform

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten bidragit med expertkunskap till arbetet med China Europe Water Platform (CEWP).

Förenklingsarbete

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka förenklingsåtgärder myndigheten har vidtagit, myndighetens fortsatta utvecklingsbehov, hinder och möjligheter i förenklingsarbetet samt förenklingsarbetets effekter för företag.

Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har arbetat med förenkling av föreskrifter och andra regelverk samt hur myndigheten beaktat företagsperspektivet i detta arbete och i det övriga förenklingsarbetet.

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion