Visselblåsarfunktion

Hitta på sidan

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Havs- och vattenmyndighetens verksamhet kan du anmäla det till visselblåsarfunktionen. Om du istället vill framföra det som du uppmärksammat muntligt, är du välkommen att kontakta vår reception fysiskt eller via telefon som då slussar dig till rätt person.

Visselblåsarfunktionen utgör en del av Havs- och vattenmyndighetens arbete mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionens externa kanaler kan användas av allmänheten och andra utomstående personer men även av till exempel konsulter och leverantörer som kommit i kontakt med myndighetens verksamhet.

Visselblåsarlagen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden reglerar myndigheters skyldighet att ha en visselblåsarfunktion. Lagen ger ett särskilt skydd för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Den som anmäler ska ha skälig anledning att anta att uppgifterna är sanna. Det ska finnas ett allmänintresse att ange uppgifterna.

Lagen gäller således vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang och gäller information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse att tillkännage.

Du kan anmäla anonymt

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan.

Om du vill ange en e-postadress, men fortfarande vara anonym, kan du skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig.

Vad kan du anmäla?

Enligt förordningen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:949) ska Havs- och vattenmyndigheten ta emot anmälningar som gäller missförhållanden som upptäckts inom myndighetens ansvarsområde och som gäller tillsyn eller tillsynsvägledning inom miljöskyddsområdet och ekonomiska angelägenheter såsom offentlig upphandling.

Anmälan kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Det kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar liv och hälsa, brister i säkerheten, allvarliga former av diskriminering m.m. För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten och att missförhållandet har skett i Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Visselblåsarfunktionen omhändertar inte heller överklaganden i särskilda ärenden.

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Havs- och vattenmyndigheten att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot anmälningar, dels att uppgifter om din identitet är skyddade av sekretess. Havs- och vattenmyndigheten kan inte utreda anmälningar som gäller andra myndigheter.

Förutsättningar för att du ska omfattas av det skydd som lagen ger är således att det missförhållande som du lyfter innefattas i Havs- och vattenmyndighetens uppdragsområde, att du har kommit i kontakt med verksamheten genom ditt arbete och att du anmäler det i enlighet med vad som anges på denna sida. Du ska också ha skälig anledning att anta att uppgifterna som du anger är sanna och det ska finnas ett allmänintresse att ge dem tillkänna.

Din anmälan bör innehålla

  • Ditt namn (frivilligt).
  • Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt).
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • I vilken av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet?
  • Var har detta ägt rum?
  • När hände det? Ange datum och tid.
  • Har du tillgång till någon form av dokumentation?
  • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av myndighetens chefsjurist. En utredning kan till exempel leda till en polisanmälan, att ärendet lämnas till Havs- och vattenmyndighetens personalansvarsnämnd eller att ärendet läggs ned.

Havs- och vattenmyndigheten har särskilda rutiner för dokumentation och sekretess när det gäller anmälan enligt denna lag. Arbete med att anpassa nuvarande kanaler till de nya kraven pågår. Du anmäler för tillfället ärendet via den funktionsbrevlåda som finns nedan eller via receptionen 010-698 60 00.

Vi återkopplar till dig inom sju dagar från att vi mottagit din anmälan.

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs en sekretessprövning i varje enskilt fall.

Vid frågor vänligen kontakta oss genom funktionsbrevlådan nedan.

Behandling av personuppgifter

Publicerad: 2022-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion