Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta vår registratur.

 1. Redovisning: 31 januari 2024

  Regeringen uppdrar Havs- och vattemyndigheten att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 15 februari 2021 genom SWD(2021) 24 final, nedan kallad Östersjöstrategin.

 1. Redovisning: 31 december 2023

  Naturvårdsverket har i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna arbetat med regeringsuppdraget under 2020-2023, att utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

 2. Redovisning: 30 december 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska efter dialog med berörda myndigheter utreda hur beståndsuppskattningar kan utvecklas för att möjliggöra nyetableringar av ett konkurrenskraftigt småskaligt fiske i våra insjöar och längs våra kuster.

 3. Redovisning: 1 december 2023

  Regeringen har gett i uppdrag åt HaV att göra en översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten. Uppdraget har kopplingar till Sveriges el- och livsmedelsförsörjning

 4. Redovisning: 1 december 2023

  Regeringen har gett i uppdrag åt HaV att tillsammans med Svenska kraftnät och Statens energimyndighet följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

 5. Redovisning: 15 oktober 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska analysera och vid behov föreslå hur en bättre uppföljning och större effektivitet kan uppnås i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen.

 6. Redovisning: 30 september 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i Statskontorets rapport, analysera och genomföra förbättringar i spårbarhetssystemet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

 7. Redovisning: 31 maj 2023

  Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

 8. Redovisning: 16 maj 2023

  Redovisning av regeringsuppdrag att rapportera utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen.

 9. Redovisning: 30 april 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

 10. Redovisning: 25 april 2023

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att inrätta ett övervakningsprogram för bifångst av tumlare.

 11. Redovisning: 1 april 2023

  HaV ska samordna berörda svenska myndigheters genomförande av HELCOM:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) och OSPAR:s miljöstrategi för Nordostatlanten (NEAES) som planeras att antas 2021.

 12. Redovisning: 31 mars 2023

  HaV ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till HaV:s disposition har använts för 2022.

 13. Redovisning: 31 mars 2023

  HaV ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2022.

 14. Redovisning: 28 februari 2023

  I kunskapssammanställningen ska vindkraftens teknikutveckling beaktas och även olika typer av vindkraftsanläggningar, inklusive anläggningar med fasta eller flytande fundament samt de möjligheter som naturbaserade lösningar kan bidra med.

 15. Redovisning: 17 februari 2023

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020–2021.

 16. Redovisning: 31 januari 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla tillsynsvägledningen till länsstyrelserna i fråga om tillsyn av verksamheter med vattenuttag.

 17. Redovisning: 16 januari 2023

  Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124).

 18. Redovisning: 5 januari 2023

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

 1. Redovisning: 31 december 2022

  HaV ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm +50, som äger rum år 2022.

 2. Redovisning: 30 november 2022

  Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras.

 3. Redovisning: 30 juni 2022

  Regeringen ger Transportstyrelsen och HaV i uppdrag att tillsammans komplettera sin redovisning av underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar från fartyg.

 4. Redovisning: 1 juni 2022

  Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

 5. Redovisning: 31 mars 2022

  Regeringen ger HaV i uppdrag att kartlägga vattenförekomster utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

 6. Redovisning: 31 mars 2022

  Regeringen har den 16 december gett HaV i uppdrag att kartlägga sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

 7. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön (SD 27 samt 29).

 8. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2020. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning.

 9. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till HaV:s disposition har använts för 2021.

 10. Redovisning: 28 februari 2022

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att sammanställa uppgifter och upprätta ett register över stöd som betalas till företag av fonden för Östersjöns aktionsplan (BSAP-fonden) år 2021. 

 11. Redovisning: 31 januari 2022

  Regeringen gav den 9 december 2021 vissa statliga myndigheter i uppdrag att för tiden fram till och med den 31 januari 2022, utifrån behovet av att minska smittspridningen, möjliggöra för sina anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån (Fi2021/03909).

 1. Redovisning: 31 december 2021

  Myndigheten ska samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES).

 2. Redovisning: 17 december 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska utarbeta vägledning om bedömning av ekologisk potential som komplement till myndighetens övriga vägledning till vattenmyndigheterna vad gäller att förklara vatten som kraftigt modifierade och att använda undantag.

 3. Redovisning: 31 oktober 2021

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till ett projekt avsett att bedrivas av Internationella havsforskningsrådet (ICES).

 4. Redovisning: 1 oktober 2021

  Uppdraget har redovisats till regeringen (Näringsdepartementet) den 1 oktober 2021.

 5. Redovisning: 1 oktober 2021

  HaV ska, med stöd av Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utifrån befintligt kunskapsunderlag tillhandahålla en kunskapssammanställning av vattenkraftsdammars och andra dammars för- och nackdelar för naturvårds och biologisk mångfald samt potentiella betydelse för att minska risken för erosion, övergödning och översvämningar jämfört med om dammarna inte skulle finnas.

 6. Redovisning: 21 juli 2021

  Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten.

 7. Redovisning: 29 juni 2021

  För att stärka det internationella samarbetet mot övergödning ska HaV i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter.

 8. Redovisning: 1 juni 2021

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskapligutvärdering av effekterna av en eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv samt att föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

 9. Redovisning: 31 maj 2021

  Havs- och vattenmyndighetens arbete att tillsammans med Jordbruksverket ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner ska utgå från ekosystemansats och bidra till livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd, ett hållbart fiske och hälsosamma ekosystem, att stärka måluppfyllnaden i Maritima strategin (inklusive hållbar blå ekonomi) samt i En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/2017:104).

 10. Redovisning: 30 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka kriterier myndigheten tillämpar vid fördelning av svenska fiskemöjligheter enligt 2 kap. 7 § femte stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen i enlighet med artikel 17 i förordning (1380/2013) för att skapa incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, med bland annat minskad energikonsumtion eller minskade skador på livsmiljöer.

 11. Redovisning: 15 april 2021

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Statens energimyndighet och Svenska kraftnät se över de HARO-värden som anges i den nationella planen för moderna miljövillkor.

 12. Redovisning: 31 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda aktörer identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på näringsämnen i ett antal pilotområden i utvalda län.

 13. Redovisning: 31 mars 2021

  HaV ska redovisa beslut om att anta ett nationellt åtgärdsprogram för tumlare eller, om ett sådant beslut ännu inte fattas, lämna en redovisning över myndighetens pågående arbete med att anta ett sådant nationellt åtgärdsprogram för tumlare samt ange beräknad tidpunkt för när programmet kommer att antas.

 14. Redovisning: 31 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2020.

 15. Redovisning: 31 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2020.

 16. Redovisning: 30 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd av SMHI undersöka påverkan av klimatförändringar och havsförsurning på koraller i svenska vatten.

 17. Redovisning: 10 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska slutredovisa genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT).

 18. Redovisning: 1 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med de länsstyrelser som är vattenmyndigheter utveckla en metod för uppföljning av miljötillståndet i ett urval representativa vattenförekomster.

 19. Redovisning: 31 januari 2021

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.

 1. Redovisning: 31 december 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i EU-domstolens avgöranden efter redovisningen av M2017/0522/Nm och specifikt domarna C-293/17 och C-294/17 överväga behovet av ändringar i nationell lagstiftning eller föreskrifter med anledning av avgörandena.

 2. Redovisning: 30 december 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet. Ett stärkt marint områdesskydd ingår i regeringens treåriga satsning Rent hav, som inleddes 2018.

 3. Redovisning: 30 oktober 2020

  Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och förhindra olagligt fiske.

 4. Redovisning: 23 oktober 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen.

 5. Redovisning: 20 oktober 2020

  Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och HaV att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från rökgastvättar, så kallade skrubbrar, i sjöfarten.

 6. Redovisning: 2 oktober 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Formas, SMHI och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021-2030.

 7. Redovisning: 30 september 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska, i syfte att öka kunskapen om åtgärders effekt mot övergödning, analysera hur uppföljningen av olika åtgärders effekt kan förbättras.

 8. Redovisning: 15 september 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur arbetet i konventionen för bevarandet av levande marina resurser, CCAMLR, fortskridit under 2011-2020.

 9. Redovisning: 1 september 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och föreslå ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.

 10. Redovisning: 31 augusti 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom demersalt fiske har underlättat fiskets bedrivande och efterlevnaden av landningsskyldigheten.

 11. Redovisning: 31 augusti 2020

  Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag att att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategin till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem.

 12. Redovisning: 11 maj 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon.

 13. Redovisning: 4 maj 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

 14. Redovisning: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

 15. Redovisning: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom 1:11, åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2019.

 16. Redovisning: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

 17. Redovisning: 1 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

 18. Redovisning: 31 januari 2020

  Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljöeffekter för perioden 2015-2019.

 19. Redovisning: 1 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.

 1. Redovisning: 31 december 2019

  Myndigheten ska analysera vilka miljömål som är relevanta för den egna verksamheten och upprätta en plan för åtgärder.

 2. Redovisning: 31 december 2019

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

 3. Redovisning: 1 december 2019

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras.

 4. Redovisning: 31 oktober 2019

  Regeringen uppdrar åt Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

 5. Redovisning: 25 oktober 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2022 vid nedanstående prognostillfälle.

 6. Redovisning: 1 oktober 2019

  Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

 7. Redovisning: 30 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet.

 8. Redovisning: 30 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

 9. Redovisning: 31 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med berörda myndigheter, bland annat Statens jordbruksverk och de länsstyrelser som är vattenmyndigheter, och andra aktörer och intresseorganisationer för ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

 10. Redovisning: 1 maj 2019

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

 11. Redovisning: 5 april 2019

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

 12. Redovisning: 31 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

 13. Redovisning: 15 januari 2019

  Myndigheterna ska ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen, i syfte att ge personer med funktionsnedsättning erfarenhet av arbete på statliga myndigheter.

 14. Redovisning: 15 januari 2019

  Regeringen har gett HaV i uppdrag att tillsammans med övriga myndigheter ordna praktikplatser åt nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen under tiden 1 april 2016-31 december 2018.

 1. Redovisning: 31 oktober 2018

  Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera områden som kan utgöra marina skyddade områden med ett starkt skydd utan lokal mänsklig påverkan.

 2. Redovisning: 31 oktober 2018

  Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser för att nå miljömålen.

 3. Redovisning: 30 september 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har redovisat 2018 års arbete med att stärka det marina områdesskyddet.

 4. Redovisning: 30 september 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.

 5. Redovisning: 30 september 2018

  I regleringsbrevet för 2018 fick HaV i uppdrag att bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

 6. Redovisning: 30 september 2018

  Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas.

 7. Redovisning: 31 maj 2018

  Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder för att nå bevarandemålen i samtliga skyddade områden.

 8. Redovisning: 1 maj 2018

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att föreslå utformning av bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare.

 9. Redovisning: 30 april 2018

  Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram underlag för nationella prioriteringar för arbetet inom Helcom och Ospar. Underlaget ska beakta kraven på regionalt samarbete i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

 10. Redovisning: 27 april 2018

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014-2020.

 11. Redovisning: 31 mars 2018

  HaV ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP) till och med 2017.

 12. Redovisning: 1 mars 2018

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2016.

 13. Redovisning: 28 februari 2018

  Uppdrag om att redovisa HaV:s insatser för de agendamål som tas upp vid High Level Political Forum (HLPF) år 2018, samt kopplingar mellan målen för sötvatten och havsmiljö.

 14. Redovisning: 26 februari 2018

  Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

 15. Redovisning: 31 januari 2018

  I juni 2017 fick HaV ett regeringsuppdrag att utreda möjligheter, förutsättningar och konsekvenser av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten för att undvika att allvarlig vattenbrist uppkommer. Om förutsättningar och behov föreligger ska myndigheten lämna ett förslag till föreskrifter. 

 1. Redovisning: 31 december 2017

  Vi har i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistått regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

 2. Redovisning: 31 december 2017

  HaV ska ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas, så att den bidrar till att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.

 3. Redovisning: 30 november 2017

  Vi ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla sjöar och vattendrag som saknar formellt skydd.

 4. Redovisning: 30 september 2017

  HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

 5. Redovisning: 1 augusti 2017

  Vi ska ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017.

 6. Redovisning: 17 mars 2017

  Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.

 7. Redovisning: 1 mars 2017

  HaV ska, tillsammans med Jordbruksverket, redovisa en resultatbedömning av de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, under 2016.

 8. Redovisning: 15 februari 2017

  Här redovisas det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017, ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”.

 1. Redovisning: 31 december 2016

  HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.

 2. Redovisning: 31 december 2016

  Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.

 3. Redovisning: 31 oktober 2016

  HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

 4. Redovisning: 1 oktober 2016

  Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.

 5. Redovisning: 31 augusti 2016

  Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

 6. Redovisning: 31 maj 2016

  Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

 7. Redovisning: 30 maj 2016

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

 1. Redovisning: 15 december 2015

  Bör ålförvaltningsplanen revideras?

 2. Redovisning: 15 november 2015

  Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

 3. Redovisning: 13 april 2015

  Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att redovisa och analysera användningen av de resurser som tidigare har använts för olika projekt.

 4. Redovisning: 31 mars 2015

  Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

 5. Redovisning: 31 januari 2015

  Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)

 1. Redovisning: 31 december 2014

  Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

 2. Redovisning: 31 oktober 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket bedöma effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket 2009.

 3. Redovisning: 31 oktober 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010.

 4. Redovisning: 4 juli 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.

 5. Redovisning: 15 februari 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med en projektplan för arbetet med utveckling av selektivt fiske i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken.

 1. Redovisning: 29 november 2013

  Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

 2. Redovisning: 31 oktober 2013

  Havs- och vattenmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att göra en utredning av de ekologiska orsakerna till de störningar som skett i ekosystemen i Hanöbuktsområdet.

 3. Redovisning: 15 september 2013

  Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga.