Hitta på sidan

Yttrande över rapport från Länsstyrelsen i Skåne

Jordbruk och recipientkontroll - underlag för vägledning till tillsynsmyndigheter 

Havs- och vattenmyndigheten anser generellt att vägledning gällande recipientkontroll behöver utvecklas. Bland annat behöver verksamhetsutövarens egenkontroll i vissa fall anpassas till nya krav inom vattenförvaltningen.

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag till vägledning i länet. Hav tar inte ställning till denna rapport utan hänvisar till tidigare redovisat regeringsuppdrag om Vattenanknuten recipientkontroll och kommande planerat arbete. Under 2016-2017 kommer HaV att ta fram en vägledning för tillsyn och prövning gällande recipientkontroll avseende miljökvalitetsnormer.

Läs hela yttrandet här Pdf, 340 kB.

Publicerad: 2016-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion