Yttranden 17 april 2024

Hitta på sidan

Yttrande över remiss kring Jordbruksverkets ändring av föreskrifter om stöd till havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet

HaV har yttrat sig och tillstyrker ändringarna i förslaget.

HaV:s inställning

Förslaget innehåller ändringar som inte direkt berör Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområden.
Myndigheten konstaterar ändå att det finns vissa efterlängtade ändringar. Till exempel införs korrekt hantering kring moms för de stödmottagare som är momspliktiga.

Tidigare fanns möjlighet att få moms utbetald som en ”bonus” på stödet och i vissa fall kunde detta leda till att stödet uppgick till mer än total kostnad för en investering/projekt. Det finns även förtydligande kring statsstödsreglerna som påverkar företag som investerar i hamnar. Dessa omfattas av statsstödsregelverket vilket är prioriterat över definierade stödtak i programmet. I övrigt har SJV sett över definitionerna av stöd och ingående komponenter i begreppet.


Förändringarna innebär även förtydliganden samt hänvisning till EU-förordning 2023/480 som handlar om införande av gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register över vägtransportföretag.

Publicerad: 2024-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion