Yttranden 2 mars 2022

Hitta på sidan

Yttrande över underlagsrapport övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment

Havs-och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över utkast till underlagsrapport övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Utkastet till underlagsrapport har granskats enligt instruktionerna i det missiv som medföljde remissen. Statens geotekniska institut frågar särskilt om de myndigheter som ingår i RUFS kan ställa sig bakom de ställningstaganden som görs i rapporten. Havs-och vattenmyndigheten kan ställa sig bakom rapporten med de synpunkter som delges i detta yttrande. Nedan delges synpunkter från Havs-och vattenmyndigheten som svar på de frågor som medskickats i missivet. Dessa behöver läsas tillsammans med övriga synpunkter som ges direkt i word-dokumentet ”Remissvar Övergripande åtgärdsmål_HaV”.

Dokument

Yttrande över underlagsrapport övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment Pdf, 608.8 kB.

Publicerad: 2022-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion