Yttranden 16 november 2023

Hitta på sidan

Yttrande inför den kommande energiforskningspropositionen

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att senast den 18 november 2023 inkomma med synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet inför regeringens kommande energiforskningsproposition.
Myndigheten lämnar här följande synpunkter.

Sammanfattning

HaV anser att det är särskilt viktigt med energiforskning som kopplar till de stora samhällsutmaningar som vi har framför oss. Det svenska samhället och Sveriges beredskap är beroende av en trygg energiförsörjning och den är starkt kopplad till följande fyra utmaningar:

 • Hållbar och säker havs- och vattenresursförvaltning
 • Klimatförändring och klimatanpassning
 • Motståndskraftiga ekosystem med stärkt biologisk mångfald
 • Hållbar samhällsutveckling


HaV föreslår därför att följande strategiska prioriteringar görs

 • Med utgångspunkt från samhällsutmaningarna behöver alla aspekter i energikedjan beforskas: från produktion, transport och lagring till konsumtion och utsläpp av överskottsenergi. Problematiken för vattenresursen och livsmedelsproduktionen är särskilt centrala frågor som dessutom är kopplade till beredskap och säkerhet.
 • Forskningsfinansieringen för att studera påverkan från energisystemen (naturresurs-utvinning, anläggning av kraftverk, produktion, lagring, transport, konsumtion, avveckling och avfallshantering) på ekosystemen behöver utökas.
 • Samverkan mellan myndigheter inom miljö- och samhällssektorn, däribland HaV, gällande energirelaterade kunskapsbehov behöver utökas.
 • Arbetsmetoderna för att identifiera och prioritera bland kunskapsbehov bör vidareutvecklas. HaV ser stora fördelar med att utöka förvaltningsnära energiforskning, där myndigheter kan lyfta forskningsbehov, myndigheters anställda kan följa forskningsprojekt och resultat och innovationer direkt kommer till nytta i förvaltningen.
 • Förvaltningsnära forskning och innovation med fokus kring energi och energirelaterade samhällsutmaningar behöver en samordningsfunktion.
 • Innovativa lösningar för energisektorn och blåa näringar samt synergieffekter för naturmiljön gynnar samexistens mellan näringar och lokalbefolkning. Därför måste det säkerställas att forskningsresultat sprids till berörda myndigheter, branscher och allmänheten. God kommunikation om energifrågorna är grundläggande för en konstruktiv konflikthantering i de fall det kan komma att behövas.

Vi föreslår också att inrätta ett nytt nationellt forskningsprogram om beredskap: vatten-, energi- och livsmedelssäkerhet.

 • Det finns ett växande behov av miljö- och landskapsförvaltning ur ett beredskaps-perspektiv. För den svenska beredskapen och för att Sverige ska uppnå en framtida hållbar vattensäkerhet, energisäkerhet och livsmedelssäkerhet måste ekosystem-tjänsterna kopplade till sjöar, vattendrag, kust och hav bevaras och stärkas.
 • Vi ser ett stort behov av ett nytt nationellt forskningsprogram kring dessa tre säkerheter och hur de kan uppnås genom hållbar miljöförvaltning.

Dokument

Läs hela yttrandet här. Pdf, 137.5 kB.

Publicerad: 2023-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion