Yttranden 16 februari 2023

Yttrande över Miljödepartementets remiss – Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i förslaget på nytt avloppsdirektiv.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har den 7 november 2022 beretts tillfälle att yttra sig till Miljödepartementet över Rådets direktiv (91/271/EEG) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Remissvaren ska lämnas senast den 12 februari 2023.
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i förslaget på nytt avloppsdirektiv. Myndigheten lämnar emellertid båda generella och detaljerade synpunkter kring de ansvarsområden på myndigheten som berörs av förslaget, främst kring individuella avloppsanläggningar inom tätbebyggelse, vattenförvaltning, havsmiljöförvaltning och miljöövervakning. Fokus har lagts på att ytterst belysa förslagets miljönytta i svenska vattenmiljöer.

Publicerad: 2023-02-16
Sidansvarig: Webbredaktion