Yttranden 23 augusti 2021

Hitta på sidan

Yttrande över förbud att släppa ut avloppsvatten på fastighet i Värmdö kommun

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har förelagts att yttra sig över förbud att släppa ut avloppsvatten på fastighet i Värmdö kommun.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

HaV avgränsar sitt yttrande till den principiella frågan om rättskraftens omfattning för ett tillstånd som meddelats med stöd av miljöbalken och avser en avloppsanläggning som är dimensionerad för upp t.o.m. 200 personekvivalenter.
HaV delar Mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens inställning i frågan om rättskraft.

HaV anser att krav på tillstånd för vissa avloppsanläggningar enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd grundar sig på 9 kap. 8 § miljöbalken, och omfattas därmed av bestämmelsen om rättskraft i 24 kap. 1 § miljöbalken. Tillståndets rättskraft förhindrar därmed tillsyns­myndigheten att med stöd av de allmänna hänsynsreglerna skärpa de krav som följer av tillståndet.

I de fall en anläggning har mindre brister som bedöms vara möjliga att rätta till utan att hela anläggningen byts ut är föreläggande om att följa tillståndet och dess villkor lämpligt att använda. Bedömer nämnden att villkor behöver ändras, upphävas eller nya meddelas får nämnden ompröva beslutet enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.

Publicerad: 2021-08-23
Sidansvarig: Webbredaktion