Yttranden 23 januari 2024

Yttrande över Forsknings-finansieringsutredningens betänkande

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att yttra sig över Forskningsfinansieringsutredningens betänkande

Yttrandet i korthet

Förvaltningsnära forskning och innovation är avgörande för att myndigheter med annat huvuduppdrag än forskning ska kunna bidra till att lösa de centrala samhällsutmaningarna, driva förvaltningen framåt samt ge regeringen kvalificerat stöd i frågor som rör respektive myndighets ansvarsområde.

Förvaltningsnära forskning

Utredningens förslag innebär risk för att:

  • behovet av förvaltningsnära forskning inte tillräckligt tillgodoses då den nya myndigheten för strategisk forskning trots sin storlek får svårt att tillvarata kunskapsbehoven hos samtliga övriga myndigheter inklusive HaV,
  • kunskapsöverföringen från forskning till förvaltning blir mindre effektiv då anslag för myndigheters forskningsbehov administreras från en stor central myndighet och avståndet till de utredare/handläggare som ska använda kunskapsunderlagen i sitt arbete ökar,
  • Sverige riskerar att förlora forskningskompetens då förslaget anger att antalet utlysningar blir färre, vilket innebär en minskad forskningsbredd och att färre forskare har möjlighet till finansiering. En effekt kan bli att de nischade frågorna som behöver relativt snabba svar för att resultaten ska kunna användas av myndigheter nedprioriteras till förmån för breda frågor av internationellt intresse.

Finansiering av nationella forskningsprogram

  • Vi ser fortsatta behov av kraftfulla satsningar på forskning om hav, vatten, klimat och biologisk mångfald.
  • De nationella forskningsprogrammen har tagits fram i samverkan mellan finansiärer, myndigheter och andra intressenter. Det gör att de mer förvaltningsnära forskningssatsningarna, som till exempel inom Miljöforskningsanslaget, kan utformas av respektive myndighet som effektiva komplement till de stora bredare finansiärernas satsningar.

Övriga synpunkter

Osäkerheter kvarstår kring de föreslagna myndigheternas uppdrag och organisation.

  • Vi ser en risk för fördröjning i forskningsförsörjningen då vidare utredning och implementering av en ny myndighetsstruktur väntas bli tidskrävande och kostsam. De nya myndigheterna föreslås utreda sina egna uppdrag när de startar upp och konsekvenserna av den föreslagna strukturen för befintliga myndigheter kräver utredning. Särskilt Innovationsmyndighetens uppdrag väntas påverka andra myndigheter i stor utsträckning.
  • Vi ser positivt på förslaget om ett gemensamt ansökningssystem.
  • Vi ser ett stort behov av ett gemensamt system för tillgängliggörande av forskningsresultat.
Publicerad: 2024-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion