Hitta på sidan

Yttrande över Energikommissionens betänkande Kraftsamling
för framtidens energi (SOU 2017:02)

Vi tillstyrker i huvudsak Energikommissionens förslag till insatser på energiområdet, och välkomnar bedömningarna för vattenkraften.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak Energikommissionens förslag till insatser på energiområdet. Vi välkomnar bedömningarna för vattenkraften, som i huvudsak överensstämmer med det förslag till nationell strategi för hållbar vattenkraft som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit för miljöanpassning av vattenkraften inom en 20 årsperiod. Utbyggnaden av vattenkraften har påverkat mer än 90 procent av våra vattensystem. Det finns en stor potential i att förbättra vattensystemen, såväl ekologiskt som för annat användande, utan att det får stor negativ påverkan på den samlade energiproduktionen från vattenkraften.

Vattenkraften har en viktig roll att hantera balans- och reglerfunktioner i elsystemet. Den kan användas strategiskt och till exempel möjliggöra att stora mängder vind- och solkraft kan komma elsystemet till godo. Vattenkraften säkerställer, genom sin flexibilitet och unika förmåga att lagra vatten i magasin, att elproduktion finns tillgänglig när den behövs.

I havsplaneringen utreds för närvarande var havsbaserad vindkraft och annan energiproduktion lämpligen kan placeras i svenskt territorialvatten och ekonomisk zon. Vidare ska planerna ange korridorer för elkablar som kopplar ihop det svenska elnätet med Östersjöregionen. Havsplaneringens roll för att bygga ett robust elsystem i Sverige, Norden och Europa bör tydligare framhållas. Energikommissionen har inte analyserat havets energiresurser och havsplaneringen i sitt betänkande.

Publicerad: 2017-04-19
Uppdaterad: 2018-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion