Yttranden 21 december 2020

Hitta på sidan

Samråd om förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker ändringsförslagen i stort men önskar ändring av delförslaget.

Synpunkter

Förslaget Allmänna råd till 7 kap. 26 § med skyddszoner vid gödning av skog på minst 25 meter till närmaste sjö eller vattendrag är inte i linje med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

I föreskriften HVMFS 2019:25, om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, 3 §, definieras närhet till vatten.

Utdrag HVMFS 2019:25, 3 §:

”Närområde: markområde som ansluter till vattendrag, sjöar och kustvatten och vatten i övergångszon. Markområde från vattendragsfårans övre kant intill 30 meter i anslutande markområde för vattendrag. Markområde som ansluter från ytvattenförekomstens strandlinje intill 30 meter i omkringliggande markområde för sjöar. Markområde som börjar vid strandlinjen intill 100 meter i anslutande landområde eller vattenområde för kustvatten och vatten i övergångszon”.

Havs- och vattenmyndigheten önskar att skyddszonen där gödsling inte bör ske harmonieras i enlighet med ovanstående föreskrift.

Publicerad: 2020-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion