Hitta på sidan

Yttrande över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivt miljöarbete

HaV har yttrat sig över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete, SOU 2015:43. HaV ställer sig bland annat positiv till att föra över vattenmyndigheternas och vattendelegationernas uppgift och beslutsrätt till HaV.

Läs vårt yttrande i sin helhet Pdf, 92.4 kB.

Positiva till tydligt ansvar för hållbar utveckling

Bland annat så ställer vi oss positiva till att införa en tydligare skrivning i myndighetsförordningen om att varje myndighetsledning ska se till att verksamheten ska bidra till hållbar utveckling och till att nå generations- och miljökvalitetsmålen. Däremot så avstyrker vi utredningens förslag om att ta bort uppgiften om fördjupad utvärdering från Naturvårdsverket.

Inte positiva till en ny tillsynsmyndighet

Vi har lämnat en avstyrkan om utredningens förslag om att inrätta en ny myndighet som ska bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11 och 13-15 i miljöbalken och att den skulle bedriva tillsyn inom de områdena.

Vi har också avstyrkt att HaV ska förlora sin talerätt, eftersom det är en av de viktigaste formerna för oss att vägleda, skapa praxis och driva utvecklingen framåt.

Förslaget om att flytta vattenmyndigheterna

Utredningen föreslår att vattenmyndigheterna och vattendelegationerna avskaffas och att verksamheten och beslutsrätten flyttas till HaV. Det har HaV tillstyrkt och vi delar bland annat utredningens uppfattning om att det leder till en bättre samordning mellan havs- och vattenmiljöarbetet.

Vi menar dessutom att förslaget ger oss ett mer sammanhållet ansvar med bättre möjlighet att samordna olika insatser och prioritera mellan olika mål inom vattenområdet.

Publicerad: 2015-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion