Yttranden 9 mars 2022

Hitta på sidan

Yttrande över SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet

Havs- och vattenmyndigheten stödjer i stort utredningens förslag men har ett antal synpunkter som framförs nedan.

Först ges generella kommentarer till utredningen, följt av en mer detaljerad genomgång av de specifika förslagen som berör myndighetens ansvarområden. Det gäller förslagen kring riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet, vattenläckage, övervakning samt frågan om rapportering, informationsutbyte och sekretess.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att genomförandet av det nya dricksvattendirektivet (EU 2020/2184) kommer medföra att ytterligare myndigheter blir involverade i den redan komplexa kedjan av inblandade aktörer. För att underlätta och påskynda förberedelsearbetet bör involverade myndigheter få tydliga uppdrag att påbörja arbetet. Det är också av stor vikt att ansvarsfördelningen blir tydlig i lag, förordningstext och myndighetsinstruktioner.

Utredningens förslag bygger på befintlig myndighetsstruktur. Havs- och vattenmyndighetens ställningstaganden, framför allt avseende fördelning av uppgifter som följer av föreslagna ändringar i vattenförvaltningsförordningen, grundar sig på att befintlig ansvarsfördelning fortsatt gäller även om myndigheten ser brister i den.

Dokument

Läs hela yttrandet här. Pdf, 349.4 kB.

Publicerad: 2022-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion