Yttranden 21 september 2021

Hitta på sidan

Yttrande över förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2016:19

Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslagen som lämnas i Statens jordbruksverks remiss och tilläggsremiss med dnr 1.1.16–11059/2021.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

 • 3 kap. 12 § om hur stödmottagaren ska ansöka om utbetalning
  Vi ställer oss positiva till föreslagna ändringar som möjliggör utbetalning av förskott även för miljöinvesteringar, exempelvis anläggande av våtmark.
 • 5 kap. 36 och 37 § § om tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning och organisation
  Vi ställer oss positiva till justeringen så att formuleringen hädanefter kommer att avse nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning och organisation så som avsikten har varit sedan föreskriften togs fram.
 • Bilaga 2 om uppgifter och bilagor som ska lämnas
  Vi ställer oss positiva till föreslagna lättnader i den del av bilagan som handlar om miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet, andra punktlistan under punkt 3.1.
  Enligt tilläggsremissen ska samma lättnader även gälla för åtgärder enligt 156-163 § §, förbättrad vattenkvalitet samt anläggning av tvåstegsdiken.
Publicerad: 2021-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion