Hitta på sidan

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Vi tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Förslaget att kommunen i detaljplanen ska kunna bestämma att marklov krävs för ändring av markytan bör utvecklas. Detsamma gäller förslaget att ålägga fastighetsägare en skyldighet att hålla kvar eller ta om hand vatten på den egna fastigheten genom en ändring i lag om allmänna vattentjänster.

Vi har full förståelse för utredningens avgränsning av uppdraget, men vill påpeka att det avrinningsområdesvisa perspektivet missas vilket är en viktig del för att kunna bygga upp resiliens i samhället för att undvika olyckor. I slutet av september kommer HaV att redovisa ett regeringsuppdrag om hur frågor om dels minskad klimatpåverkan, dels klimatförändringar integreras i myndighetens samordnande roll av vattenmyndigheternas genomförande av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Inom arbete med både vattenförvaltning enligt vattendirektivet och framtagande av riskhanteringsplaner enligt översvämningsdirektivet tas underlag fram som bör ingå i översiktsplanerna/detaljplanerna för att få genomslag genom att bland annat styra undan nylokaliseringar som är olämpliga.

HaV har inte fått tillfälle att delta under utredningsarbetets gång vilket var en förutsättning enligt kommittédirektiv 2015:115. Vi har förståelse för detta med tanke på de avgränsningar som utredningen gjort men önskar delta i fortsatt arbete med klimatanpassning.

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Pdf, 1.2 MB.

Publicerad: 2017-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion