Yttranden 30 november 2023

Yttrande över överklagat beslut

Överklagandet gällde att upphäva Oxelösunds kommuns beslut att anta detaljplan för Östra och Södra Jogersö.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig över ärendet men bara i frågan om miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten anser att Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut ska kvarstå.

Beskrivning av ärendet

Oxelösunds kommun har antagit en detaljplan för att möjliggöra ytterligare bebyggelse på Östra och Södra Jogersö. Länsstyrelsen i Södermanlands län (länsstyrelsen) har beslutat att upphäva detaljplanen. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen. Regeringen har begärt att Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med ett yttrande, särskilt gällande miljökvalitetsnormer.

Motivering

Det stora exploateringstryck som i många fall råder i speciellt grunda strandområden och i
kustnära miljöer leder till att viktiga marina livsmiljöer fragmenteras och förstörs.

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2015:30, 210 s.

Även om grunda kustvattenmiljöer bara utgör en bråkdel av hela havsytan har dessa områden
som helhet en stor betydelse både ur ett biologiskt perspektiv och gällande ekosystemtjänster.

Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:27 176 s.

Detaljplanens syfte är bland annat att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom att ge möjlighet till fler och mindre fastigheter genom avstyckningar. Detaljplanen kommer att innebära en utökad byggrätt och att det kan tillkomma 36 nya fastigheter till befintliga 136 enskilt ägda bostadsfastigheter.

Av planbeskrivningen framgår att planområdet är beläget utanför kommunens
verksamhetsområde för dagvatten, men inom verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten, och det är därför de enskilda fastighetsägarna som har ansvaret för det dagvatten som uppkommer på- och rinner över dennes fastighet. Inom allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap är dagvattnet fastighetsägarnas gemensamma ansvar.

Av den dagvattenutredning som kommunen låtit ta fram framgår att vissa åtgärder behöver vidtas för att rena och omhänderta dagvattnet. Av detaljplanen framgår inte hur detta har säkerställts och hur ytorna n3, som bland annat syftar till fördröjning och infiltration av dagvatten, är beräknade och placerade.

Yttrande över överklagat beslut att upphäva Oxelösunds kommuns beslut att anta detaljplan för Östra och Södra Jogersö. Pdf, 245 kB.

Publicerad: 2023-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion