Yttrande över remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Yttrande om förslag från Europaparlamentet och rådet, samt från EU-kommissionen.

HaV tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 COM (2018) 390 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska havs- och fiskerifonden COM (2018) 375.

HaV anser att Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang COM (2018) 373 kan ifrågasättas och att vissa frågor i anledning av detta måste belysas ytterligare.

Gällande EU-kommissionens förslag COM (2018) 372, 374, 382 och 471-473 avstår HaV från att lämna synpunkter.

Läs hela remissyttrandet. Pdf, 165.2 kB.

Publicerad: 2018-09-18
Sidansvarig: Webbredaktion