Hitta på sidan

Yttrande över Vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har anmodats att yttra sig över vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram genom att svara på nedanstående 14 frågor från Miljö- och energidepartementet.

De reviderade programmen skiljer sig åt till både innehåll och struktur från de remitterade programmen och Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att många förbättringar gjorts men att programmen skulle vinna på ytterligare förbättringar och förtydliganden. Nedanstående punkter behöver förtydligas:

  • Det går inte att avgöra om de föreslagna åtgärderna är proportionella eller inte då det saknas uppgifter om hur långt varje åtgärd når när det gäller att minska påverkan
  • Åtgärdsprogrammen i de olika distrikten är både lika och olika. Oklart är vad som motiverar likheter och olikheter liksom betydelse för genomförande och efterlevnad
  • Betydelsen av och gränsdragningen mellan förutsättningar för åtgärdernas genomförande och föreslagna åtgärder är otydlig
  • Kopplingen mellan föreslagna styrmedelsåtgärder i åtgärdsprogrammen och de konkreta åtgärdsförslagen går inte att följa tydligt
  • Orsakssambandet mellan påverkanssituationen, föreslagna styrmedelsåtgärder och åtgärdernas effekt på vattenmiljön är otydligt
  • Det är otydligt vilka fysiska åtgärder som ingår i den samhällsekonomiska analysen som ligger till grund för val av åtgärder.
Publicerad: 2016-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion