Yttranden 30 oktober 2023

Hitta på sidan

Synpunkter inför regeringens forsknings- och innovationsproposition

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att komma med synpunkter till Utbildningsdepartementet inför regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Sammanfattning

Samhällsutmaningar

HaV anser att följande samhällsutmaningar är de centrala både på kort och lång sikt, eftersom vatten och dess tjänster till samhället är helt avgörande för både liv och utveckling i samhället.

  • Hållbar och säker havs- och vattenresursförvaltning
  • Klimatförändring och klimatanpassning
  • Motståndskraftiga ekosystem med stärkt biologisk mångfald
  • Hållbar samhällsutveckling

Verktyg för att nyttiggöra forskning i förvaltningen

HaV arbetar utifrån helhetsperspektivet ”från källa till hav” med ekosystembaserad förvaltning som vilar på vetenskaplig grund. Forskning och innovation är därför viktiga verktyg för att vi ska kunna bidra till att lösa de centrala samhällsutmaningarna. Vi ser fortsatta behov av kraftfulla satsningar på forskning om hav, kust och vatten.
Forskning som initieras och följs upp av förvaltningen ger tätare och effektivare återkoppling av resultat och innovationer så de snabbare kan komma till nytta i natur- och samhällsförvaltning. Dessutom genereras forskningsutlysningar som speglar samhällets utmaningar och ligger nära myndigheternas uppdrag och ansvarsområden. Vi ser fortsatta behov av förvaltningsnära forskning.

Ökad samverkan mellan nationella forskningsfinansiärer samt med internationella forskningsfinansiärer ger ökad effekt av forskningsmedel. Internationell samfinansiering av projekt är en verksam kostnadseffektivisering och ger mer resultat per satsad krona.
Följande verktyg skapar rätt förutsättningar för en effektiv, kunskapsbaserad förvaltning av hög kvalitet genom att främja förvaltningsnära forskning som direkt kan komma till nytta.

  • Fortsatt finansiering av Miljöforskningsanslaget

Genom Miljöforskningsanslaget säkerställs att forskning med hög relevans för miljöförvaltningen bedrivs i Sverige. Forskningsresultat och innovationer kommer här till direkt nytta i förvaltningen och stärker arbetet med att nå Sveriges miljökvalitetsmål.

  • Fortsatt satsning på ett nationellt forskningsprogram om hav och vatten


Det nationella forskningsprogrammet hav och vatten, som idag förvaltas av Formas, utgår från en bred förankring inom akademi, förvaltning, näring och intresseorganisationer. Inom programmet adresseras utmaningar inom havs- och vattenområdet som kräver ett helhetsperspektiv och programmet skapar förutsättningar för internationalisering via bland annat EU:s partnerskapsprogram för hav- och vattenrelaterad forskning.

  • Inrätta ett nytt nationellt forskningsprogram om beredskap: vatten-, livsmedels- och energisäkerhet


Det finns ett växande behov av miljö- och landskapsförvaltning ur ett beredskapsperspektiv. För den svenska beredskapen och för att Sverige ska uppnå hållbar vattensäkerhet, livsmedelssäkerhet och energisäkerhet måste ekosystemtjänsterna från eller kopplade till sjöar, vattendrag, kust och hav bevaras och stärkas. Vi ser ett stort behov av ett nytt nationellt forskningsprogram på dessa tre säkerheter och hur de kan uppnås genom hållbar miljöförvaltning

Läs motivering till synpunkterna och resten av yttrandet här. Pdf, 200.3 kB.

Publicerad: 2023-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion