Hitta på sidan

Yttrande över betänkandet SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker utredningens övergripande förslag. En god förvaltning av våra vattenresurser¹ är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett hållbart samhälle.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) välkomnar därför utredningens ansats att åstadkomma ett mer målinriktat och strukturerat vattenförvaltningsarbete som följer svensk förvaltningstradition.

Politisk förankring, samverkan och planering

Vi delar bedömningen att det behövs en tydlig politisk förankring av den långsiktiga inriktningen på vattenförvaltningsarbetet, en ökad samverkan mellan olika aktörer på flera nivåer och en samordnad planering på avrinningsområdesnivå för att nå målen.

Helhetsperspektiv

HaV ser en stor möjlighet i att centrala myndigheters roll stärks i vattenförvaltningsarbetet så att ett helhetsperspektiv kan genomsyra vattenförvaltningen. Det ökar förutsättningarna för att de globala målen i Agenda 2030 kan integreras i en nationell kontext och att arbetet med att Sveriges miljömål stärks.

EU-samarbetet

HaV stödjer utredningens förslag om att HaV även fortsättningsvis får representera Sverige i det EU-gemensamma koordineringsarbetet, CIS. Med ett utökat uppdrag ökar HaVs möjlighet att på Sveriges vägnar påverka vatten-förvaltningsarbetet inom EU, särskilt inom policyutveckling. HaV ser gärna att EU-arbetet stärks på alla nivåer, och att den politiska förankringen som utredningen förordar gäller även det EU-gemensamma samarbetet i alla grupper.

Vattenförvaltningsavgift

Vi stödjer utredningens förslag om att gå vidare med utredning av en vattenförvaltningsavgift. Vi föreslår att denna även inkluderar utredning av avgift för finansiering av övervakning.

Ökad effektivitet i åtgärdsarbetet

Vi delar utredningens slutsats att ökat åtgärdsgenomförande måste till i Sverige för att uppnå målsättningarna inom ramen för såväl vattendirektivet, EU:s havsmiljödirektiv samt övriga direktiv som följer av den EU-gemensamma vattenpolitiken.

Övervakning av miljön

Vi ser positivt på förslaget att HaV och SGU får ansvar för att ta fram och ta beslut om övervakningsprogram, samt att länsstyrelserna får ansvar för att ta fram förslag för operativ och undersökande övervakning. Förslaget innebär ett tydligt och samlat ansvar för all akvatisk övervakning av yt- respektive grundvatten. Detta är en förutsättning för en effektiv uppföljning av statusen i miljön och effekter av åtgärder för förbättrad vattenmiljö.

Vattenförvaltningsprocessen

Vi tillstyrker att en nationell nämnd beslutar om miljökvalitetsnormer med HaV som värdmyndighet. Vi är positiva till att länsstyrelserna och kommunerna får ett utökat ansvar för vattenförvaltningen. Vi delar också bedömningen att vattenförvaltningsarbetet behöver byta fokus från avrinningsdistrikt till avrinningsområden. Vi avstyrker utredningens förslag om att dela upp beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplaner och förordar att besluten för båda ligger hos regeringen för att tidsplanen för dessa viktiga moment ska vara effektiv och genomförbar.

Genomförandeplan

Den tidsplan som utredningen föreslår för vattenförvaltningsprocessen behöver revideras för att vara genomförbar och möjliggöra koordinering med andra direktiv. Vi föreslår att HaV ges i uppdrag att tillsammans med SGU ta fram en genomförandeplan i samverkan med länsstyrelserna för hur utredningens förslag ska genomföras. Vi ser en fördel i att ha en övergångsperiod med särskild finansiering på minst 6 månader som möjliggör för främst HaV och SGU att successivt ta över och bygga upp kompetens samtidigt som vattenmyndigheterna, med stöd från HaV och SGU, kan slutföra 2016-2021 års vattencykel.

Resurser

En förutsättning för att utredningens förslag ska leda till förstärkt vattenförvaltning är att det avsätts nödvändiga resurser för berörda aktörer under omorganisationsfasen och i den nya processen, både gällande administration och genomförande av övervakning och åtgärder.

Vi konstaterar slutligen att det är viktigt att det fattas ett aktivt beslut om hur vattenförvaltningen framöver ska se ut i Sverige, oavsett om utredningens förslag antas eller inte, och att det sker skyndsamt då frågan diskuterats under lång tid. Avsaknad av beslut leder till en otydlighet i vattenförvaltningen vilket hämmar genomförandet av åtgärder för vattenmiljön och osäkerhet avseende genomförandet av strategiska nationella omställningar till exempel ett 100 % förnybart elsystem 2040 där all vattenkraft har fått moderna miljövillkor. Beslut behöver fattas under 2020 eller tidigt 2021 för att HaV och övrig vattenförvaltning ska ha möjlighet att hinna ställa om till ny organisation senast 1 april 2022.

¹sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten

Hela yttrandet över betänkandet SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning Pdf, 584.1 kB.

Publicerad: 2020-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion