Yttranden 24 april 2024

Hitta på sidan

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om producentorganisationer och
sammanslutningar av producentorganisationer inom fiskeri- och
vattenbruksnäringen

HaV har yttrat sig och tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i förslaget.

HaV:s inställning

Havs- och vattenmyndigheten har den 17 januari 2024 lämnat synpunkter framgår av inlämnat yttrande skickat 2024-01-17. Synpunkterna har hanterats av Jordbruksverket, vilket framgår av samrådssammanställningen till remissen.

Havs- och vattenmyndigheten har därutöver följande synpunkter:

Om en producentorganisation även ska kunna bildas av fiskare som bedriver fiske i
sötvattensområden bör definitionen av en personlig fiskelicens vidgas för att omfatta alla som innehar en personlig fiskelicens för att bedriva fiske i näringsverksamhet. För fisket i sötvatten regleras den personliga fiskelicensen i fiskelagen (1993:787) samt i 1 a kap. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Det finns idag 158 personer som innehar en personlig fiskelicens för fiske i sötvattensområde.

Därutöver finns ett antal fiskare som bedriver yrkesmässigt fiske på enskilt vatten i sötvattensområdena som inte innehar eller behöver inneha en personlig fiskelicens för att bedriva ett yrkesmässigt fiske.

Förslaget om att definiera personlig fiskelicens som ”en sådan licens som avses i 29 a § andra stycket i fiskelagen (1993:787) och som ger rätt att fiska yrkesmässigt” bedömer Havs- och vattenmyndigheten överensstämmer med definitionen i fiskelagen.

Publicerad: 2024-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion