Yttranden 30 april 2021

Hitta på sidan

Yttrande om vatten­myndigheternas samråd

Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på de fem vatten­myndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö­kvalitetsnormer inklusive vattenkraft, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka inför vattenarbetet 2021–2027 och miljö­konsekvensbeskrivning.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande innebär bland annat att myndigheten vill att regeringen ges möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram, i enlighet med 6 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen.

När nu vattenförvaltningen går in i den tredje förvaltningscykeln 2021-2027 framgår det inte av vattenmyndigheternas samrådsmaterial om åtgärder i föregående åtgärdsprogram har lett till förbättringar i vattenförekomsternas status. Havs- och vattenmyndigheten anser att det är avgörande att åtgärdsprogrammen är konkreta och effektiva för att öka förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och därmed bidra till en hållbar vattenanvändning och andra miljömål. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har dessutom stor betydelse för havsmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten anser att det nuvarande vattenförvaltningssystemet har påverkat vattenmyndigheternas möjligheter att fullt ut föreslå och besluta om åtgärder som leder till en optimal måluppfyllelse. Havs- och vattenmyndigheten har tidigare framfört sina ståndpunkter om genomförande och finansiering av vattenförvaltningen i remissvar på statliga utredningar. Utgångspunkten för detta yttrande är dock hur vattenmyndigheterna har genomfört vattenförvaltningsarbetet inom ramen för nuvarande system.

Havs- och vattenmyndigheten har i sin granskning lagt tyngdpunkten på hur väl underlagen uppfyller svensk lagstiftning och EU-rätt. Myndigheten har i yttrandet även utgått från regeringsbeslut i fråga om prövning av åtgärdsprogram under tidigare förvaltningscykler samt de punkter som EU-kommissionen har identifierat som brister vid granskning av det svenska genomförandet av vattendirektivet. I samtliga avseenden kan myndigheten konstatera att underlagen behöver kompletteras eller justeras i flera delar.

Då upplägget i dokumenten i stort sett är identiskt för de fem vattendistrikten lämnar Havs- och vattenmyndigheten ett samlat yttrande. Havs- och vattenmyndigheten har valt att följa samma struktur som i vattenmyndigheternas samrådsmaterial och har en bilaga för varje del av samrådsmaterialet med undantag för åtgärdsprogram där det finns två bilagor, B och C. För att underlätta hanteringen av Havs- och vattenmyndighetens begäran om regeringens prövning, har myndigheten redogjort för de sammanfattande grunderna i bilaga C, medan bilaga B innehåller en mer detaljerad redogörelse av synpunkterna.

Publicerad: 2021-04-30
Uppdaterad: 2021-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion