Yttranden 25 april 2023

Hitta på sidan

Yttrande över Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet (SOU 2022:66)

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar utredningens förslag, vars avsikt är att säkerställa skyddet av Natura 2000-områdenas bevarandevärden på lång sikt. Fiske är en av många verksamheter som kan påverka flera bevarandevärden, både arter och naturtyper, på ett negativt sätt. Utredningens förslag ger Havs- och vattenmyndigheten utökat ansvar att genom författnings-ändringarna begränsa fisket i havet. Fiskebegränsningar och fiskefria områden kan i sin tur bidra till att förstärka skyddet av Natura 2000-nätverkets marina delar.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i delbetänkandet ”Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet”, som ingår i ”Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden” (N 2022:01).

I yttrandet framför Havs- och vattenmyndigheten både synpunkter på delbetänkandets innehåll och belyser konsekvenser ifall författningsförslagen genomförs.
Utredningens huvuduppdrag är att föreslå författningsändringar som förhindrar att fiske bidrar till en försämring eller betydande störning av Natura 2000-områdens bevarandevärden, vilket åligger Sverige enligt artikel 6.2 och 6.3 i art- och habitatdirektivet1 (hädanefter direktivet). Bakgrunden till uppdraget är en formell underrättelse2 från EU-kommissionen där Sverige kritiseras för att inte införlivat direktivet i nationell lagstiftning på ett korrekt sätt.

Läs hela yttrandet i bifogad fil.

Publicerad: 2023-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion