Hitta på sidan

Yttrande över Riksintresse­utredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.

Utredningens genomgång av bristerna i systemet, bland annat i form av otydligheter i riksintressena på grund av dåliga kriterier, löses bäst genom en tydligare styrning av förfarandet och tydligare beskrivningar. Kommunernas bristande tillämpning av 3 och 4 kap i miljöbalken i planeringen åtgärdas bäst på annat sätt.

Vi anser att hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kap miljöbalken ska vara kvar i miljöbalken i huvudsak i nuvarande form och tillämpning. Flera av riksintresseutredningens förslag är bra för att stärka tillämpningen av riksintressena samtidigt som man lämnar ett större och tydligare ansvar till framför allt kommunernas planering.

  • Vi föreslår att bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken samt 2 § hushållningsförordningen revideras något så att riksintresse för vattenförsörjningen kan omfatta såväl vattenresurser som vattenanläggning
  • Vi tillstyrker att det finns nationellt utpekade myndigheter som ansvarar för kriterier och fastställande av riksintresseområden för 3 kap 2-9 §§ miljöbalken enligt utredningens förslag
  • Vi tillstyrker att myndigheterna gör en översyn av riksintressena utifrån fastställda kriterier och beslutar om dessa efter samråd
  • Vi tillstyrker att regeringen ska kunna överpröva förslagen till riksintresseområden
  • Vi tillstyrker att Boverket har en samordnande och vägledande roll
  • Vi tillstyrker att riksintressena finns tillgängliga som digitala, öppna och fria geodata för alla, med undantag för sekretessbelagd information

Läs hela yttrandet

Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling Pdf, 114.3 kB.

Publicerad: 2017-02-28
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion