Yttranden 19 december 2022

Hitta på sidan

Yttrande över promemoria angående paus av omprövning för moderna miljövillkor

Havs-och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget som lämnas i PM M2022/02251.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker förslaget och anser att pausen ska begränsas till endast 12 månader.
Det är rimligt att omprövningarna pausas för att det ska finnas tid att se över normsättningen och eventuellt föreslå förändringar.

Nationella riktvärdet - 1,5 TWh

Vattenmyndigheterna bedömer¹ att normsättningen, för de vattenförekomster som ingår i omprövning enligt den nationella planen för perioden 2022-2024, kommer att innebära att produktionsbortfallet för några huvudavrinningsområden blir större än HARO-värdet² för dessa.

Enligt HaV innebär det att det finns en risk för en betydande negativ påverkan på reglerförmågan i elsystemet. HaV har väglett vattenmyndigheterna att en sådan påverkan kan uppstå om produktionsbortfallet, nationellt, blir större än 1,5 TWh.

Konsekvenser för centrala myndigheter

I konsekvensutredningen av regeringens förslag beskrivs inte konsekvenserna för de centrala myndigheter som är involverade i arbetet med omprövningarna. Havs-och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet är på olika sätt delaktiga i arbetet. HaV har exempelvis ett vägledningsansvar enligt miljöbalken när det gäller vattenförvaltning och vattenmyndigheternas normsättning men även prövning av vattenverksamhet. HaV har även föreskriftssätt enligt vattenförvaltningsförordningen. Svenska kraftnät har vägledningsansvar för dammsäkerhet och Naturvårdsverket för Natura 2000-frågor.

Fotnötter

¹ Riktlinjer för påverkan från vattenkraft: förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer (Vattenmyndigheterna). Se Bilaga A, Tabell 3 (sid 28)

² Det nationella riktvärdet på 1,5 TWh är nedbrutet på vissa huvudavrinningsområden som har särskilt stor betydelse för reglerförmågan i elsystemet.

Dokument

Läs resten av yttrandet här.

Yttrande över promemoria angående paus av omprövning för moderna miljövillkor Pdf, 41.6 kB.

Publicerad: 2022-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion