Hitta på sidan

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Vi tycker att dricksvattenutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och betänkandet ger en bra beskrivning av viktiga frågor för dricksvattenförsörjningen. Myndigheten är positiv till att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att vi ska ansvara för.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget om att alla allmänna vattentäkter ska ha fastställda vattenskyddsområden beslutade av länsstyrelsen, och att skyddsföreskrifterna ska vara aktuella.

Myndigheten tillstyrker även förslaget om att länsstyrelserna ska upprätta regionala vattenförsörjningsplaner, och att Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning för planerna i samverkan med andra nationella myndigheter. Vi anser dock att arbetet med dessa planer bör regleras på ett tydligare sätt och har därför föreslagit en reglering av processen.

Önskar samlad översyn av avloppsfrågor

Havs- och vattenmyndigheten anser att de påtalade och välmotiverade förslagen till ambitionshöjningar för att trygga dricksvattenförsörjningen, behöver omsättas tydligare i författning och med ett tydligt utpekat ansvar för att påtagliga förbättringar ska åstadkommas.

Myndigheten anser även att det krävs ytterligare utredningar för att Sverige bättre ska hantera frågorna om vattenresurser, vattenmiljökvalitet och ett hållbart nyttjande. En angelägen utredning är en samlad översyn av avloppsfrågorna. Havs- och vattenmyndigheten har även identifierat ytterligare behov av utredningar gällande tillsynen över vattenskyddet samt hur övervakningen av dricksvattenresurserna ska samordnas på bästa sätt.

Publicerad: 2016-11-25
Uppdaterad: 2018-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion