Yttranden 6 mars 2023

Hitta på sidan

Yttrande över remissen om kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter på artikel 1 om ändringar i vattendirektivet (inklusive bilagor) och artikel 3 om ändringar i prioämnesdirektivet (inklusive bilagor) i kommissionens förslag till ändringsdirektiv. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på föreslagna ändringar i grundvattendirektivet enligt artikel 2.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten är generellt positiv till de föreslagna ändringarna som ämnar förbättra processen för översyn av bilaga I och II i prioämnesdirektivet. Myndigheten välkomnar särskilt att Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) får en central roll i det arbetet.
Havs- och vattenmyndigheten är positiv till att särskilda förorenande ämnen (river basin specific pollutants) lyfts ut från ekologisk status och istället ska ingå i bedömningen av kemisk status. Det bör öka förståelsen för och förenkla tillämpningen av enskilda värden och miljökvalitetsnormer för både ekologisk och kemisk ytvattenstatus.

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på att listan med prioriterade ämnen och listan med harmoniserade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen uppdateras genom delegerade akter. Det bör leda till en effektivare process för att snabbare omhänderta nya
vetenskapliga rön, både vad gäller nya otillräckligt hanterade risker och obefogad övervakning. Sveriges inflytande över bedömningar av ämnen och framtagande av miljökvalitetsnormer bör i praktiken inte minska i någon större omfattning.

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar en revidering av listan med prioriterade ämnen och dess miljökvalitetsnormer. Listan har inte uppdaterats sedan 2013, även om det ska göras vart sjätte år enligt vattendirektivet. Det finns nya uppmärksammade ämnen och ämnesgrupper som bedöms vara problematiska för vattenmiljön på unionsnivå, till exempel PFAS, och ny kunskap om befintliga prioriterade ämnens giftighet vilket motiverar införandet av nya ämnen/ämnesgrupper
och översyn av befintliga miljökvalitetsnormer.

Trots de identifierade behoven anser Havs- och vattenmyndigheten inte att kommissionens
förslag till uppdatering av bilaga I del A i prioämnesdirektivet i nuläget kan antas i sin helhet.

Myndigheten stödjer den oberoende vetenskapliga kommitteens (Scientific Committee on Health,
Environmental and Emerging Risks (SCHEER)) bedömning att det finns brister i de underlag (EQS-dossier) som legat till grund för föreslaget. Bristerna har lett till att de föreslagna miljökvalitetsnormerna är associerade med osäkerhet och följaktligen är också de efterföljande
analyserna av risk på unionsnivå osäkra. Det finns även otydligheter kring miljökvalitetsnormer som avser att skydda human hälsa via dricksvattenkonsumtion.

Myndigheten anser att bristerna behöver åtgärdas i kommissionens förslag innan det kan antas.
Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på att förslaget öppnar upp för möjligheten att övervaka
kombinationseffekter (via effektbaserade metoder) och att det tydliggörs att risker kopplade till mikroplaster och antibiotikaresistens kan beaktas i vattenförvaltningen.
Myndigheten är positivt inställd till att kvalitetssäkrade övervakningsresultat (det vill säga mätdata från
miljöövervakningen) görs mer tillgängliga för EU-institutioner, medlemsstater och allmänheten i
stort.

Havs- och vattenmyndigheten ser däremot stora utmaningar med att tillgängliggöra status årligen till Europeiska miljöbyrån (EEA). Status baseras normalt på aggregerade mätdata under sex år och bedömningen är tidskrävande för ansvariga myndigheter.
Även om kommissionen gjort en konsekvensbedömning av förslaget på EU-nivå ser Havs- och vattenmyndigheten gärna att hela förslaget till ändringsdirektiv analyseras mer genomgående om konsekvenser på nationell nivå.
Havs- och vattenmyndigheten noterar att det i kommissionens förslag emellanåt saknas
justeringar av artiklar och bilagor, både i vattendirektivet och i prioämnesdirektivet. I några fall är inte heller ordalydelser fullt ut samstämmiga mellan artiklar i de båda direktiven. Havs- och vattenmyndigheten har inte gjort någon genomgång av berörda direktiv men lämnar kommentarer i bilagorna A och B i de fall brister identifierats. Myndigheten utgår ifrån att förslaget kommer granskas ytterligare så att uppenbara fel och brister kan justeras innan slutligt beslut tas.

Läs hela yttrandet och bilagorna i bifogade dokument.

Publicerad: 2023-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion