Hitta på sidan

Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SKSFS 2011:2)

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att kommentera ett förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att kommentera remissen.

Motivering

Förslaget består av flera administrativa åtgärder som sannolikt är okontroversiellt för skyddet av vattenmiljöerna i skog. Ingen av de föreslagna åtgärderna kan rimligtvis tänkas leda till ökande läckage av kvicksilver, gödande ämnen eller grumling av vatten som kan påverka vattenlevande organismer negativt. Därigenom berör inte remissen myndighetens ansvarsområde.

Publicerad: 2020-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion