Yttranden 8 mars 2022

Hitta på sidan

Yttrande över promemoria mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillstyrker de förslag om passivt uppfiskade fiskeredskap som lämnas i Promemoria Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser positivt på införandet av en möjlighet för Transportstyrelsen att införa föreskrifter om skyldighet att lämna passivt uppfiskat avfall i hamn, för att minska mängden skräp i havet, då detta medför ökad möjlighet att uppnå god miljöstatus i våra havsområden.

HaV anser dock att detta bör följas upp på så sätt att det inte medför ökade kostnader för fiskare, till exempel genom ökade hamnavgifter. Detta skulle kunna leda till att mindre mängd passivt uppfiskat avfall tas i land. HaV ser också positivt på att kommuner tar över tillsynen för fritidsbåtshamnar, då det kommer att öka antalet tillsynstillfällen och därmed troligtvis medföra bättre avfallshantering i dessa hamnar.

Miljötillstånd i havet

HaV arbetar för bevarande och hållbart nyttjande av Sveriges havs- och vattenområden och för att uppnå god miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv. Sveriges havsområden är utsatta för varierande former av miljöpåverkan, där marint skräp är en utav flera belastningar. Detta sammanfattas till exempel i HaV:s senaste bedömning av miljötillståndet för Nordsjön och Östersjön som beslutades 2018 och som visar på att god miljöstatus för havet inte kommer att nås inom en överskådlig framtid.

Ett verktyg för att nå god miljöstatus för havet är åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det senaste beslutades 2021 och gäller 2022-2027. Det innehåller bland annat åtgärder mot marint skräp, varav en åtgärd är att främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap, samt förebygga nya förluster av redskap. 75 procent av de åtgärder som är framtagna med utgångspunkt i havsmiljödirektivet kopplar till annan lagstiftning. Rationalisering och samordning med annan sektorslagstiftning är därför viktigt för att uppnå havsmiljödirektivets mål, både på nationell nivå och EU-nivå.

Publicerad: 2022-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion