Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Hitta på sidan

Åtgärdsprogrammet är ett nationellt program med syfte att på sikt uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammet uppdaterades 2021.

Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 Pdf, 4.6 MB. är en uppdatering och komplettering av de första insatser som Havs- och vattenmyndigheten beslutade 2015 (God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön).

Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna med indikatorer i HVMFS 2012:18.

Åtgärdsprogrammet ingår i den marina strategin enligt havsmiljöförordningen som utgör en del i det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Uppdateringarna av åtgärdsprogrammet 2021 baseras på en analys som har identifierat behov av nya åtgärder, och bygger också på en genomförd kostnads- och nyttoanalys. HaV har tagit fram programmet i samverkan med berörda myndigheter.

Innan programmet fastställdes genomfördes ett samråd om förslag till åtgärdsprogram. Här hittar du remissmaterialet och sammanställning av samrådssynpunkterna.

Åtgärdsarbetet inom havsmiljödirektivet samordnas med annat pågående åtgärdsarbete, bland annat inom vattenförvaltningen (se även information från Vattenmyndigheterna) och övrig EU-lagstiftning.

Genomföra det uppdaterade åtgärdsprogrammet

För varje åtgärd finns en myndighet ansvarig för att genomföra  åtgärden. Ofta medverkar flera myndigheter. De flesta åtgärder är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att de fysiska åtgärderna genomförs.  

I det uppdaterade åtgärdsprogrammet har vi tagit fram 14 nya åtgärder. 9 av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet har modifierats medan 21 åtgärder fortsätter oförändrade.

Åtgärderna rör de tematiska områdena:

  • främmande arter
  • fiskar och skaldjur som påverkas av fiske
  • övergödning
  • havsbottnens integritet
  • bestående förändringar av hydrografiska villkor
  • farliga ämnen
  • marint skräp
  • undervattensbuller
  • biologisk mångfald inklusive marina skyddade områden och restaurering
  • marina näringsvävar

En lista över alla åtgärder kan laddas ner här. Pdf, 190.4 kB. De enskilda åtgärderna beskrivs i åtgärdsfaktablad. Dessa finns på webben i form av åtgärdssidor, och finns också samlade i åtgärdsprogrammet (bilaga 3).

Åtgärdsprogrammet ska genomföras under perioden 2022-2027. Åtgärderna kommer att följas upp löpande och utvärderas till nästa förvaltningscykel. 

Regionalt samarbete

Arbetet innebär samarbete med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön, bland annat inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå. Inom Helcom och Ospar verkar man för samarbete och samordning när länderna tar fram åtgärder under havsmiljödirektivet. 

Publicerad: 2014-03-31
Uppdaterad: 2023-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion