Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Hitta på sidan

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

Åtgärdsprogram

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön i HVMFS 2012:18.

Åtgärdsarbetet inom havsmiljödirektivet samordnas med annat pågående åtgärdsarbete, bland annat inom vattenförvaltningen (se även information från Vattenmyndigheterna), havsplanering och övrig EU-lagstiftning. Havs- och vattenmyndigheten genomför arbetet och samverkar med berörda myndigheter.

Genomförande av åtgärdsprogrammen

Åtgärdsprogrammet beslutades 2015 och finns att läsa i rapporten God havsmiljö 2020 del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön.

För varje åtgärd finns en ansvarig myndighet som behöver genomföra  åtgärden och ofta medverkar flera myndigheter. De flesta åtgärder är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att de fysiska åtgärderna genomförs.  

Vi har tagit fram 32 olika åtgärderPDF inom områdena  

  • främmande arter  
  • fiskar och skaldjur som påverkas av fiske  
  • övergödning  
  • bestående förändringar av hydrografiska villkor  
  • farliga ämnen  
  • marint avfall  
  • biologisk mångfald  
  • marina skyddade områden  
  • restaurering      

Effekterna av åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas till nästa
förvaltningscykel. 

Underlagsmaterial till åtgärdsprogrammet

Regionalt samarbete

Arbetet innebär samarbete med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön, bland annat inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå. Inom Helcom och Ospar verkar man för samarbete och samordning när länderna tar fram åtgärdsprogram under havsmiljödirektivet. 

Publicerad: 2014-03-31
Uppdaterad: 2020-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion