Bedömningen av havsmiljöns tillstånd

Hitta på sidan

Sveriges bedömning enligt havsmiljöförordningen uppdaterades 2018. Den uppdaterade rapporten är det inledande steget i Sveriges marina strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, och ger en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjandet av den.

Just nu finns ett förslag på uppdaterad bedömning på ute på remiss som gäller Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024 - 2029.

Här hittar du remissen om rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018 - 2023

Ladda ner rapporten:

I den inledande bedömningen 2018 redovisas förutom det aktuella miljötillståndet också en ekonomisk och social analys kring nyttjandet av marina vatten och samhällets kostnad om miljötillståndet försämras.

I de flesta fall nås inte god miljöstatus. Det gäller nivån på de belastningar som vi utsätter haven för och deras påverkan på marina däggdjur, fåglar och fisk samt livsmiljöer, även om det finns vissa positiva tecken. De belastningar som påverkar mest i svenska havsområden bedöms vara tillförsel av näringsämnen (kväve och fosfor), tillförsel av farliga ämnen, fysisk störning av bottnar och uttag av arter. Detta får negativa konsekvenser för de ekosystemtjänster som haven levererar till samhället.

Bedömningen av miljöstatus i svenska hav utgår från de definitioner som finns i föreskrifterna HVMFS 2012:18.

Regionalt samarbete

De regionala havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar har tagit fram regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten (inklusive Öresund, Kattegatt och Skagerrak). Sverige har aktivt medverkat i bedömningsarbetet, som bidrar till samordning av ländernas nationella bedömningar enligt EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG).

Rapporterna från samarbetet har använts som underlag till Sveriges inledande bedömning 2018.

Definitioner av god miljöstatus

I föreskrifterna HVMFS 2012:18 finns det närmare preciseringar som ska följas enligt EU:s kommissionsbeslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus. Pdf, 560.5 kB.  

Publicerad: 2017-08-22
Uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Webbredaktion