Helcom – skydd av Östersjöns marina miljö

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Konventionens namn

  • Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
  • Helcom
  • Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
  • Helsinki Convention

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.

Aktionsplan för Östersjön

Helcom, ministrarna runt Östersjön, har beslutat om en Aktionsplan för Östersjön, HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.

Så arbetar Helcom

Arbetet för att förbättra Östersjöns tillstånd samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom). Helcom består av representanter för konventionens parter. Arbetet samordnas av ett sekretariat i Helsingfors, och genomförs i hög grad genom Helcoms arbetsgrupper .

Sverige och konventionen

Sverige har godkänt både 1974 års och 1992 års konvention.

Så fattas beslut

Så fattas beslut
Arbetsgrupperna tar fram förslag och strategier som sedan beslutas på möten i Helcoms styrgrupp (HoD). I styrgruppen deltar delegationsledare från respektive medlemsland. Styrgruppen träffas två gånger om året.

Helcom antar rekommendationer för skydd av den marina miljön och tar beslut om budget. Kommissionen träffas årligen och beslut fattas i konsensus. Vart tredje år hålls ett ministermöte.