Helcom – skydd av Östersjöns marina miljö

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Konventionens namn

  1. Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
  2. Helcom
  3. Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
  4. Helsinki Convention

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.

Aktionsplan för Östersjön

Helcom har beslutat om en Aktionsplan för Östersjön, HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.

Detta syfte kommer högst troligt inte att nås till 2021, och därför ska planen nu uppdateras.

Du kan läsa mer om uppdateringen på Helcoms webbplats.

Så arbetar Helcom

Arbetet för att förbättra Östersjöns tillstånd samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom). Helcom består av representanter för konventionens parter. Arbetet sker i arbetsgrupper och samordnas av ett sekretariat i Helsingfors. 

Inom Helcom finns fem stående och tre tidsbegränsade arbetsgrupper. Grupperna tar fram förslag och strategier samt arbetar med genomförande och uppföljning av dessa.

Vad gör HaV och andra myndigheter i Helcom-arbetet?

Deltagarna i olika arbetsgrupper inom Helcom kommer från Havs-och vattenmyndigheten och andra myndigheter. Här nedan kan du läsa mer om arbetsgrupperna.

Inom GEAR arbetar länderna med integrering av ekosystemansatsen i havsmiljöarbetet, samt regional samordning av ländernas marina strategier och BSAP. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

MARITIME arbetar med frågor som syftar till att förhindra föroreningar från fartyg. Transportstyrelsen representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

PRESSURE arbetar med frågor som rör minskad belastning av tillförsel av näringsämen, farliga ämnen och marint skräp till den marina miljön.Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

RESPONSE arbetar bland annat med beredskap och förebyggande åtgärder för att minimera risker med sjöfart. Kustbevakningen representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

STATE and CONSERVATION arbetar med övervakning och statusbedömningar samt frågor som rör bevarade av natur och skydd av den biologiska mångfalden. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

Läs mer om de tre tidsbegränsade grupperna AGRI, FISH och MSP WG på Helcoms webbsida

Sverige och konventionen

Sverige har godkänt både 1974 års och 1992 års konvention.

Så fattas beslut

Arbetsgrupperna tar fram förslag och strategier som sedan beslutas på möten i Helcoms styrgrupp. I styrgruppen deltar delegationsledare från respektive medlemsland. Styrgruppen träffas två gånger om året.

Helcom antar rekommendationer för skydd av den marina miljön och tar beslut om budget. Kommissionen träffas årligen och beslut fattas i konsensus. Vart tredje år hålls ett ministermöte.